KSBR 38 INS 10987/2011-B-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 10987/2011-B-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Hana anonymizovano , anonymizovano , Hlaváčova 50, 614 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 10987/2011-B-5 ze dne 16. 11. 2011 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 1. ledna 2013-platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

Další části výroku II. zůstávají beze změny.

II. Výrok III. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-5 ze dne 16. 11. 2011 s e m ě n í tak, že dlužnici se dále ukládá, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platila insolvenční správkyni Mgr. Daně Cigánkové k jejím rukám vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci částku 900,-Kč představující její odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby; poprvé je dlužnice povinna uhradit tuto částku insolvenční správkyni ke dni 25. ledna 2013.

III. Výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-5 ze dne 16. 11. 2011 s e m ě n í tak, že insolvenční správkyni se ukládá, aby si z částky, kterou jí plátce mzdy dlužnice v příslušném měsíci poukáže na určený účet, ponechala částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby a zbylou částku aby rozvrhla mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správkyně poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částky od plátce mzdy dlužnice na její účet.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-5 ze dne 16. 11. 2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 22. 11. 2011.

Dne 25. 3. 2013 sdělila insolvenční správkyně Mgr. Dana Cigánková soudu, že se dnem 1. 1. 2013 stává plátkyní daně z přidané hodnoty, což doložila osvědčením o registraci.

Podle § 38 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

S ohledem na to, že se insolvenční správkyně stala v průběhu řízení plátkyní daně z přidané hodnoty, změnil soud usnesení o schválení oddlužení v dotčených částech tak, aby vyplácení odměny bylo v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 IZ; ostatní části výroku II. a další výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 13. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně