KSBR 38 INS 10546/2013-A-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 10546/2013-A-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Gabriela anonymizovano , anonymizovano , Ke Staré poště 259, 588 12 Dobronín, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2013, č.j. KSBR 38 INS 10546/2013-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2013, č.j. KSBR 38 INS 10546/2013-A-9 s e m ě n í tak, že insolvenční soud ukládá dlužnici, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3849105463, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

Odůvodnění: Usnesením ze dne 31. 10. 2013, č.j.-A-9, uložil soud dlužnici, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Dne 12. 11. 2013 bylo soudu doručeno odvolání dlužnice proti uvedenému usnesení, ve kterém se domáhala snížení uložené zálohy s ohledem na navrhovaný způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře. Své odvolání odůvodnila mimo jiné tím, že soud nesprávně posoudil její budoucí příjmy. Dále uvedla, že spolu s manželem jsou ze svých příjmů schopni uhradit věřitelům 30 % jejich pohledávek.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Tvrzením a doložením nových skutečností o výši příjmů dlužnice odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužnice zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Po zvážení všech okolností soud tedy odvolání dlužnice vyhověl a napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že dlužnici uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 20. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně