KSBR 38 INS 10105/2012-B-29
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 10105/2012-B-29

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Dana Lipenská (dříve Navrátilová), nar. 8. 7. 1969, Kurovice 75, 768 52 Míškovice u Holešova, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 10105/2012-B-5 ze dne 12. 4. 2013, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 10105/2012-B-21 ze dne 17. 6. 2015 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci (a není-li takového dne v měsíci, pak k poslednímu dni v měsíci) z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 3: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Chodov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.922,10 Kč, 7,17 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 4: BNP Paribas Personal Finance, reg. č. 542097902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, Francouzská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 57.349,-Kč, 34,47 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 5: Finanční úřad pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.908,-Kč, 7,76 % z těchto příjmů.

4/ věřiteli č. 6: AB 5 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným, jiné reg.č. 341 92 873, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 61.912,30 Kč, 37,21 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 7: RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.414,11 Kč, 9,26 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 8: Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, Vinohradská 167, 100 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.883,-Kč, 4,13 % z těchto příjmů. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-5 ze dne 12. 4. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 16. 4. 2013. Usnesením č.j.-B-21 ze dne 17. 6. 2015 změnil soud výrok II. usnesení ze dne 12. 4. 2013; usnesení nabylo právní moci dne 3. 7. 2015-

Věřitel č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, vzal podáním doručeným soudu dne 26. 2. 2016 svou přihlášku pohledávky ve výši 54.590,-Kč zcela zpět. Usnesením č.j.-P-2-3 ze dne 20. 4. 2016 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele ve výši 54.590,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 1. 6. 2016. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Dále soud ve výroku II. promítl změnu obchodní firmy věřitele č. 4.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 2, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 29. června 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně