KSBR 37 INs 12011/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKÉ REPUBLIKY KSBR 37 INs 12011/2013 29 NSČR 181/2016-B-39

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářemv insolvenční věci dlužníka Zdeňka Högera, narozeného 11. července 1977, bytem V Třešti, Dr. Richtra 205/37, PSČ 589 01, vedené uKrajského soudu vBmě pod sp. zn. KSBR 37 INS 12011/2013, o snížení splátek voddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. dubna 2016, č. j. KSBR 37 INS 12011/2013, 3 VSOL 83/2016-B-33, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodněnt

Usnesením ze dne 1. prosince 2015, č. j. KSBR 37 INS 12011/2013-B-26, zamítl Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) žádost dlužníka (z 1. října 2014) o snížení splátek při oddlužení.

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (B-35).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 21. července 2016, č. j. KSBR 37 INS 12011/2013-B-36, doručeným dovolateli zvlášt dne 3. srpna 2016 (srov. doručenku u č. l. B-36 p. v.), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. září 2016 JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafaj ová, DiS.