KSBR 37 INS 962/2010-B-34
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 962/2010-B-34

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Barborou Tichou v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , Staroříšská 141, 588 65 Nová Říše, o návrhu osoby blízké na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

t a k t o:

Insolvenční soud povoluje manželům Markétě anonymizovano , anonymizovano , Na Tržišti 265, 588 65 Nová Říše a Jiřímu anonymizovano , nar. 20.3.1979, Na Tržišti 265, 588 65 Nová Říše, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Stanislava Nehyby, anonymizovano , Staroříšská 141, 588 65 Nová Říše, ohledně nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 22.7.2010 pod položkou č.1, a to

-spoluvlastnický podíl k id. 3/4 nemovitostí zapsaným na LV č. 20 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč, obec a kat. území Nová Říše-budova č.p. 141 na pozemku st. parc. č. 300, pozemek st. parc. č. 300-zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 659/3-zahrada.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 17.10.2012, doručeným soudu dne 18.10.2012, požádali manželé Markéta anonymizovano , anonymizovano , Na Tržišti 265, 588 65 Nová Říše a Jiří anonymizovano , nar. 20.3.1979, Na Tržišti 265, 588 65 Nová Říše, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ohledně nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka-spoluvlastnický podíl k id. 3/4 nemovitostí zapsaným na LV č. 20 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč, obec a kat. území Nová Říše-budova č.p. 141 na pozemku st. parc. č. 300, pozemek st. parc. č. 300-zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 659/3-zahrada. Navrhovatelé uvedli, že dne 30.10.2012 se má uskutečnit veřejná dražba. Markéta anonymizovano je dcerou dlužníka. Navrhovatelé dále uvedli, že spoluvlastnický podíl chtějí nabýt pro zajištění bytových potřeb dlužníka a jeho manželky, jakož i bytových potřeb tchýně a dcery dlužníka. Žádný z nich nemá v současné době jinou možnost bydlení.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Zástupce věřitelů podáním ze dne 18.10.2012 vyslovil souhlas s tím, aby se navrhovatelé zúčastnili dražby a nemovitosti případně vydražili.

Soud zjistil, že předmětné nemovitosti byly zapsány do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 22.7.2010. Navrhovatelka Markéta anonymizovano je dcerou dlužníka. Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu blízkou se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, a po souhlasném vyjádření zástupce věřitelů rozhodl tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 24. října 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Barbora Tichá, v.r. Ivana Musilová asistentka soudce