KSBR 37 INS 882/2016-310
Na všech podáních v této věci uveďte: číslo jednací: KSBR 37 INS 882/2016-310

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: MOTORPAL, a.s., IČ 27622819, Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava- Staré Hory, zast. Mgr. Jiřím Tomolou, advokátem, Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o reorganizačním plánu

takto:

Insolvenční soud schvaluje reorganizační plán dlužníka MOTORPAL, a.s. ve znění ze dne 9. srpna 2016.

Odůvodnění :

Podáním doručeným dne 15.1.2016 dlužník společně s insolvenčním návrhem, ve kterém jako způsob řešení úpadku navrhl reorganizaci, insolvenčnímu soudu předložil reorganizační plán ze dne 14.1.2016. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 9.8.2016 předložil dlužník reorganizační plán, ve znění změn a doplnění, ze dne 9.8.2016. Zpráva o reorganizačním plánu byla insolvenčním soudem schválena usnesením ze dne 15.8.2016. Schůze věřitelů svolaná za účelem projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí se konala dne 16. září 2016. Ve vyjádření na schůzi věřitelů insolvenční správce odkázal na své stanovisko ze dne 12.9.2016, zveřejněné v insolvenčním rejstříku, a dále uvedl, že považuje reorganizační plán za uskutečnitelný a při své činnosti insolvenčního správce se nesetkal s ničím, co by naznačovalo, že by měl dlužník reorganizací sledovat nepoctivý záměr. Ve stanovisku ze dne 12.9.2016 insolvenční správce sdělil, že vzhledem ke skutečnosti, že veškerý majetek dlužníka je zastaven ve prospěch Commerzbank jako agenta pro zajištění bankovního syndikátu, by v případě zpeněžení v konkursu nezajištění věřitelé neobdrželi s nejvyšší mírou pravděpodobnosti žádné plnění. Naopak, reorganizace nabízí nezajištěným věřitelům plnění na úrovni alespoň 12,5 %. Reorganizačním plánem byli věřitelé rozděleni do devíti skupin. Všemi skupinami věřitelů, tvořenými věřiteli s hlasovacím právem, byl reorganizační plán přijat. Samostatnou skupinu tvoří věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. Dle ust.§ 347 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se tato skupina považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala. Na schůzi věřitelů dlužník rovněž předložil písemné shrnutí předpokladů pro schválení reorganizačního plánu ze dne 16.9.2016. V uvedeném podání dlužník uvedl, že pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené jsou v rámci insolvenčního řízení ze strany dlužníka průběžně plněny a nejpozději ihned po účinnosti reorganizačního plánu pak budou uhrazeny všechny další splatné pohledávky za majetkovou podstatou. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 348 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy; lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr; jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 IZ považuje za skupinu, která jej přijala; každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním; pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. Jelikož soud neshledal žádnou z překážek uvedených v ust. § 348 IZ, reorganizační plán schválil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště 601 95 Brno, Husova 15. Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu (§ 350 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Brně dne 27. září 2016 JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Iveta Hanzlová