KSBR 37 INS 8192/2010-B-37
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 8192/2010-B-37

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Barborou Tichou v insolvenční věci dlužníka: Robert anonymizovano , anonymizovano , Držková 43, 763 19 Kašava, o návrhu osoby blízké na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

t a k t o:

Insolvenční soud p o v o l u j e Gabriele anonymizovano , nar. 17.1.1979, Držková 43, 763 19 Kašava, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Roberta anonymizovano , anonymizovano , Držková 43, 763 19 Kašava, ohledně nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 4.12.2010 pod položkami

-č. 1 spoluvlastnický podíl id. 1/2-nebytový prostor, č. jednotky 43/1 v domě č.p. 43 na pozemku parc. č. st. 370 a spoluvlastnický podíl id. 203/367 na společných částech domu č.p. 43 a na pozemku parc. č. st. 370, zapsané na LV č. 491 pro obec a kat. území Držková

-č. 3 bytová jednotka č. 43/2 v domě č.p. 43 na pozemku parc. č. st. 370 ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 43 a spoluvlastnický podíl id. 164/367 na společných částech domu č.p. 43 a na pozemku parc. č. st. 370, zapsané na LV č. 492 pro obec a kat. území Držková

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 25.1.2011, doplněným podáním ze dne 11.3.2011, domáhala se navrhovatelka Gabriela anonymizovano , nar. 17.1.1979, Držková 43, 763 19 Kašava, osoba blízká dlužníkovi, udělení souhlasu s nabytím majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to ohledně nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, na LV č. 491-spoluvlastnický podíl id. 1/2-nebytový prostor, č. jednotky 43/1 v domě č.p. 43 na pozemku parc. č. st. 370 a spoluvlastnický podíl id. 203/367 na společných částech domu č.p. 43 a na pozemku parc. č. st. 370 a na LV č. 492-bytová jednotka č. 43/2 v domě č.p. 43 na pozemku parc. č. st. 370 ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 43 a spoluvlastnický podíl id. 164/367 na společných částech domu č.p. 43 a na pozemku parc. č. st. 370.

Navrhovatelka uvedla, že insolvenční správkyně jí sdělila, že byt, kde nyní bydlí i se dvěma dětmi, bude zpeněžen dražbou. Dále uvedla, že matka hodlá navrhovatelce darovat finanční prostředky, aby navrhovatelka mohla vyřešit svoji bytovou situaci. Proto požádala soud o výjimku dle ust. § 295 IZ, aby se mohla zúčastnit dražby a případně nemovitosti vydražit. K uvedené žádosti správkyně podáním ze dne 2.3.2011 sdělila, že nemá námitky a dále, že alespoň nějaký subjekt se bude dražby účastnit a majetek tak bude moci být zpeněžen.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Usnesením ze dne 20.12.2010 soud jmenoval prozatímní věřitelský výbor ve složení věř. č. 1-Hypoteční banka, a.s., IČ 13584324, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, věř. č. 3- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, Zarámí 160, 760 01 Zlín a věř. č. 5-ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, Křížová 25, 225 08 Praha 5 -Smíchov. Podáním ze dne 20.12.2010 věřitel č. 3 soudu sdělil, že odstupuje z funkce člena prozatímního věřitelského výboru. Podáním ze dne 19.1.2011 věřitel č. 5 rovněž soudu sdělil, že nesouhlasí se zvolením za člena prozatímního věřitelského výboru. Podáním ze dne 10.11.2010 věřitel č. 2-Finanční úřad ve Zlíně sdělil, že nesouhlasí s členstvím v prozatímním věřitelském výboru. Usnesením ze dne 8.2.2011, právní moc ke dni 23.2.2011, byla ukončena účast věřitele č. 4-E.ON Energie, a.s. v řízení. V dané věci tak vykonává funkci prozatímního věřitelského výboru soud.

Soud zjistil, že předmětné nemovitosti byly zapsány do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 4.12.2010. Navrhovatelka Gabriela anonymizovano , nar. 17.1.1979, Držková 43, 763 19 Kašava, je manželkou dlužníka.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu blízkou se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, rozhodl tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 21. března 2011 Za správnost vyhotovení: Mgr. Barbora Tichá, v.r. Ivana Musilová asistentka soudce