KSBR 37 INS 6366/2012-A-44
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 6366/2012-A-44

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka ANDRA AGENCY, s.r.o., IČ 26974533, 664 55 Moutnice 319, zast. Mgr. Michaelem Streublem, advokátem, se sídlem Vodňanského 10, 160 00 Praha 6, o návrzích věřitelů a) L support s.r.o., IČ 27599591, Růženínská 904, 142 00 Praha 4 a b) UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného insolvenčního správce

t a k t o:

Návrhy věřitelů L support s.r.o., IČ 27599591, Růženínská 904, 142 00 Praha 4 a UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, na vydání předběžného opatření, kterým by byl ustanoven předběžný insolvenční správce, tomuto bylo uloženo zajistit majetek dlužníka a dlužníku bylo zakázáno nakládat s majetkem, se zamítají.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 17.5.2012 domáhá se věřitel L support s.r.o., aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. Současně věřitel navrhl, aby soud ustanovil předběžného insolvenčního správce a tomuto uložil zajistit majetek dlužníka.

Návrhem ze dne 14.3.2012 domáhá se rozhodnutí o úpadku dlužníka rovněž věřitel UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Podáním ze dne 15.5.2012 (soudu doručeno dne 18.5.2012) také tento věřitel navrhl, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by dlužníku zakázal zcela nakládat s majetkem a současně, aby dlužníku ustanovil předběžného insolvenčního správce. Dále věřitel uvedl, že je mu z informací poskytnutých JUDr. Lejnarovou, která pro dlužníka vymáhala pohledávky z pokut Dopravního podniku města Brna, a.s. známo, že dlužník v rozporu se smluvními ujednáními snižuje hodnotu zajištění a současně i svůj majetek. Věřitel rovněž uvedl, že JUDr. Lejnarová již v tomto smyslu soud svými podáními informovala a současně navrhla, aby soud ustanovil dlužníkovi předběžného správce.

Ve svém vyjádření ze dne 18.5.2012 (soudu doručeno dne 21.5.2012) věřitel UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke sdělení dlužníka ze dne 11.5.2012 uvedl, že se dlužník snažil vytvořit neexistující pohledávku vůči UniCredit Bank Czech Republic a.s. jen z toho důvodu, aby způsobil obstrukce v probíhajícím insovlenčím řízení. Závěrem věřitel opakovaně požádal soud, aby dlužníku zcela zakázal nakládat s majetkem a ustanovil předběžného insolvenčního správce.

Podle ust. § 82 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Dle ust. § 27 IZ insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Za podmínek stanovených tímto zákonem může insolvenční soud ustanovit před rozhodnutím o úpadku předběžného insolvenčního správce (dále jen "předběžný správce"); toto rozhodnutí se zveřejní stejným způsobem jako rozhodnutí o úpadku. Předběžný správce vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v tomto zákoně a uložené mu insolvenčním soudem a má práva a povinnosti, které mu tento soud vymezí. Tato práva a povinnosti nemůže insolvenční soud vymezit v širším rozsahu, než v jakém náleží insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku. Nestanoví-li insolvenční soud o osobě insolvenčního správce jinak v rozhodnutí o úpadku, stává se předběžný správce po tomto rozhodnutí insolvenčním správcem s plnou působností. Ustanovení o insolvenčním správci platí přiměřeně i pro předběžného správce.

Podle ust. § 111 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

Dle ust. § 112 odst. 1-3 a § 113 odst. 1 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody. Povinností předběžného správce je provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Protože navrhovatel L support s.r.o. svůj návrh na ustanovení předběžného správce nijak neodůvodnil a navrhovatel UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pouze odkázal na podání JUDr. Lejnarové, soud návrhy na vydání předběžného opatření zamítl. Návrh JUDr. Lejnarové na vydání předběžného opatření byl zamítnut usnesením soudu ze dne 17.5.2012 z důvodu, že navrhovatelka svá tvrzení týkající se nakládání s majetkovou podstatou nijak nekonkretizovala a nedoložila.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 23. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. Ivana Musilová samosoudce