KSBR 37 INS 628/2016-A-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 628/2016-A-6

USN ES EN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: AKAM-Bosko a.s., IČ 28359691, Nádražní 2132/38, 680 01 Boskovice, o insolvenčním návrhu věřitele Město Boskovice, IČ 00279978, Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice,-o návrhu JUDr. Jiřího Trojanovského, LL.M., soudního exekutora, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek a JUDr. Kateřiny Martínkové, Sokolská tř. 966/22, Moravská Ostrava,702 00 Ostrava, insolvenční správkyně dlužníka UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci , IČ 25053892, Velká 2984/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, na vydání předběžného opatření

tak to :

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Trojanovskému, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, umožňuje provést nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 143 EX 00124/15 prodejem souboru movitých věcí dlužníka tvořících fotovoltaickou elektrárnu, která se nachází na pozemcích p. č. 3149/33, 3149/31, 3149/30, 3149/29, 3149/28, 3149/1, 3149/27, 3151/3, 3152/3, 3153/1, 3183/29, 3183/27, 3183/28, 3183/30, 3183/31, 3183/26, 3174/30, 3183/32, 3183/33, 3183/34 a 3183/35, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální území Boskovice, pro obec Boskovice, s tím omezením, že výtěžek dosažený zpeněžením souboru movitých věcí dlužníka AKAM-Bosko a. s. bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.k dispozici v tomto insolvenčním řízení.

II. Navrhovateli JUDr. Jiřímu Trojanovskému, LL.M., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek, se ukládá zaplatit soudní poplatek za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Brně: č. účtu 3703- 5720621/0710, variabilní symbol 1148, KS 3749062816.

Odůvo dně ní:

Insolvenčním návrhem ze dne 16.12.2015, doručeným soudu dne 13.1.2016, domáhá se věřitel Město Boskovice rozhodnutí o úpadku dlužníka AKAM-Bosko a.s. Věřitel uvedl, že dlužník je v úpadku, jelikož má minimálně dva věřitele, a to insolvenčního navrhovatele a věřitele UNIBON-spořitelní a úvěrové družstvo v likvidaci . Splatnou pohledávku za dlužníkem z důvodu neuhrazeného nájemného navrhovatel vyčíslil ve výši 2.598.006,72 Kč.

Podáním doručeným soudu dne 15. 1. 2016 soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., navrhl vydání předběžného opatření, kterým se exekutorovi umožňuje provést zahájenou exekuci vedenou pod sp. zn. 143 EX 00124/15.Soudní exekutor dále uvedl, že vede proti dlužníku exekuční řízení, přičemž vedením exekuce byl pověřen usnesením Okresního soudu v Blansku ze dne 2. 4. 2015, č.j 9 EXE 839/2015-15. Soudní exekutor vydal usnesení (dražební vyhlášku) dne 16. 12. 2015, kterým na den 5. 1. 2016 nařídil dražbu movitých věcí dlužníka, a to souboru movitých věcí tvořících fotovoltaickou elektrárnu, která se nachází na pozemcích p. č. 3149/33, 3149/31, 3149/30, 3149/29, 3149/28, 3149/1, 3149/27, 3151/3, 3152/3, 3153/1, 3183/29, 3183/27, 3183/28, 3183/30, 3183/31, 3183/26, 3174/30, 3183/32, 3183/33, 3183/34 a 3183/35, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální území Boskovice, pro obec Boskovice, a která je tvořena zejména těmito věcmi:1.206 kusů solárních panelů (značky SOPRAY, model STP 156P-230Wp a YINGLI 225Wp), 1.402 kusů solárních panelů značky Yingli , model Yingli 240 WP Poly, 2.876 kusů solárních panelů značky DRAGON SOLAR, model DRAGON 230Wp Poly, 580 kusů solárních panelů značky ASEC, model ASEC-235G6M 235 Wp, 560 kusů solárních panelů značky ASEC, model ASEC-230G6M 230Wp, 6 kusů invertorů značky RIELLO S.p.A., model HP 250 HV MT, 24 kusů monitorů značky RIELLO S.p.A., model ASM STRING BOX, 6.890 kusů konstrukce HILTI, model Solar systém, 1 kus trafostanice značky ZAVODNY, typ EH1, výkon 1000 kVA, 1 kus trafostanice značky ZAVODNY, typ EH5, výkon 1000 kVA, 3 kusy rozvaděčů typu TRF VN, 3 kusy rozvaděčů typu TRF NN, 56 kusů rozvaděčů typu Box. Následně soudní exekutor vydal usnesení 143 EX 00124/15-074, ze dne 14. 1. 2016, kterým dražbu souboru movitých věcí povinného odročil na den 15. 2. 2016. Soudní exekutor má za to, že oddálením zpeněžení předmětných movitých věcí může dojít ke značnému snížení výtěžku zpeněžení a tím může být věřitelům způsobena značná škoda. Oprávněný z exekučního řízení má k předmětným movitým věcem zástavní právo. Proto bude v případě zpeněžení předmětných movitých věcí upokojován z výtěžku zpeněžení tento věřitel přednostně. Zároveň na předmětných movitých věcech nevázne zástavní právo ve prospěch nikoho jiného. S ohledem na výši zajištěné pohledávky věřitele v částce 62.974.955,-Kč a hodnotě movitých věcí, která dle znaleckého posudku činí 11.500.000,-Kč, lze dle soudního exekutora předpokládat, že ani v rámci insolvečního řízení by žádný jiný věřitel nebyl ze zpeněžení tohoto majetku uspokojen ani částečně.

Podáním doručeným soudu dne 15. 1. 2016 se k návrhu na vydání předběžného opatření připojila JUDr. Kateřina Martínková, insolvenční správkyně dlužníka UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci , která současně uvedla, že má za dlužníkem pohledávku plynoucí ze smlouvy o úvěru č. 281400203. U soudního exekutora JUDr. Trojanovského je pro vymožení pohledávky insolvenční správkyně ve výši 31.459.438,07 Kč s příslušenstvím vůči dlužníku AKAM-Bosko a.s. vedeno exekuční řízení pod sp. zn. 143 EX 124/15. Dražební jednání, na kterém měly být vydraženy movité věci tvořící fotovoltaickou elektrárnu, se mělo konat dne 15. 1. 2016. Pravděpodobně z obavy o úhradu da vymožení vlastní pohledávky insolvenční navrhovatel přistoupil k podání insolvenčního návrhu, a to těsně před datem konání dražby. Insolvenční správkyně dále uvedla, že na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k souboru věcí movitých ze dne 3. 2. 2011, sepsané ve formě notářského zápisu, jí k draženým movitým věcem svědčí zástavní právo. Pokud tedy insolvenční řízení bude pokračovat a bude zjištěn úpadek dlužníka, bude v tomto řízení vystupovat jako zajištěný věřitel a v rámci insolvečního řízení bude z případného výtěžku zpeněžení movitých věcí uspokojována pouze její pohledávka. Věřitelka rovněž uvedla, že movité věci nejsou v současné době nijak hlídány, tedy hrozí jejich poškození a také nejsou nijak udržované a jejich cena každým dnem klesá. Insolvenční správkyně rovněž požádala soud, aby přihlédl k tomu, že dle insolvenčního návrhu byla dlužníku vypovězena nájemní smlouva, na základě které insolvenční navrhovatel pronajímal dlužníku pozemky za účelem umístění zařízení fotovoltaické elektrárny a insolvenční navrhovatel vůči dlužníku požaduje jejich vyklizení. Pokud insolvenční navrhovatel na svém požadavku setrvá, vzniknou další náklady spojené s přemístěním uskladněním, údržbou a správou věcí.

Podle ust. § 82 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z listin předložených soudním exekutorem vyplývá, že pověřením ze dne 2. 4. 2015 Okresní soud v Blansku pověřil soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského vedením exekuce v exekuční věci oprávněné JUDr. Kateřiny Martínkové, insolvenční správkyně dlužníka UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci . Dražební vyhláškou ze dne 16. 12. 2015, ve věci oprávněné JUDr. Kateřiny Martínkové, insolvenční správkyně UNIBON -spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci , k vymožení pohledávky ve výši 31.459.438,07 Kč s příslušenstvím, proti povinnému AKAM-Bosko a.s. nařídil soudní exekutor elektronickou dražbu movitých věcí povinného tvořených fotovoltaickou elektrárnou na den 15. 1. 2016 v 9:00 hodin Usnesením ze dne 14. 1. 2016, sp. zn. 143 EX 00124/15-074, byla dražba movitých věcí povinného odročena na den 15. 2. 2016 v 9,00 hodin. Ze znaleckého posudku ze dne 10. 12. 2015 vyplývá, že fotovoltaická elektrárna ve vlastnictví AKAM-Bosko a.s., na pozemcích zapsaných na LV 10001, katastrální území Boskovice, je v současnosti mimo provoz. Jelikož lze předpokládat, že hodnota předmětného movitého majetku dlužníka, který není provozován, klesá, soud návrhům na vydání předběžného opatření vyhověl, s omezením, aby dosažený výtěžek byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dipozici v tomto řízení.

Povinnost zaplatit soudní poplatek byla prvnímu navrhovateli uložena dle ust. § 2 odst. 1 písm. a), § 4 odst. 1 písm. h) a § 7 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a položky 5 sazebníku poplatků. Insolvenční správce je od poplatku osvobozen (§ 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích.

Po uče ní: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště 601 95 Brno, Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 21. ledna 2016 JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudce Iveta Hanzlová