KSBR 37 INS 569/2014-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 569/2014-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , 798 46 Brodek u Konice 7, o návrhu na nařízení předběžného opatření

t a k t o :

Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by se omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Liboru Cinkovi, Exekutorský úřad Břeclav, se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 123 EX 9242/11-54, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 13.1.2014 domáhá se dlužník, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dne 24.1.2014 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh soudního Mgr. Libora Cinka, Exekutorský úřad Břeclav, na nařízení předběžného opatření, kterým by se omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Liboru Cinkovi, Exekutorský úřad Břeclav, se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 123 EX 9242/11-54, event. s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení. Soudní exekutor uvedl, že vydal dražební vyhlášku o provedení opakované dražby 123 Ex 9242/11-54 ze dne 16.12.2013, kdy dražba nemovitosti se měla konat dne 6.2.2014 k nemovitostem povinného. Soudní exekutor má za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha zamezit provedení dražby nemovitostí v rámci exekučního řízení, což se v případě dražby nařízené usnesením 9242/11-50 ze dne 11.10.2013, která se měla konat dne 20.11.2013 již povinnému podařilo a současně odkázal na dříve zahájená insolvenční řízení, která skončila zastavením řízení.

Dle ust. § 82 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Soudu z jeho činnosti je známo, že dlužník podal ke zdejšímu soudu dne 22.11.2012 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 30 INS 29124/2012 a bylo ukončeno usnesením o zastavení řízení pro zpětvzetí návrhu (právní moc 8.2.2013). Dne 31.5.2013 podal dlužník opět insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 45 INS 15438/2013 a bylo ukončeno usnesením o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (právní moc 17.9.2013). Z průběhu řízení vyplývá, že dlužník v řízení vedeném pod sp. zn. 45 INS 15438/2013 předložil návrh doplněný o většinu listin, jak mu bylo uloženou výzvou soudu v předchozím řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 30 INS 29124/2012. Insolvenční řízení (sp. zn.) je v pořadí prvním, během kterého probíhá exekutorem nařízená dražba. Dražbě nařízené usnesením ze dne 11.10.2013 na 20.11.2013 podáním insolvenčního návrhu nebylo zabráněno, jestliže předchozí řízení bylo pravomocně skončeno 17.9.2013 a nový insolvenční návrh dlužník podal 13.1.2014. Z postupu dlužníka nelze jednoznačně dovodit, že by insolvenční návrhy podával pouze za účelem zabránění exekuce. S ohledem na uvedené, soud neshledal důvody hodné zvláštního zřetele a návrh na předběžné opatření zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 30. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v. r. Ivana Ulreichová samosoudce