KSBR 37 INS 5625/2011-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 5625/2011-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Barborou Tichou v insolvenční věci dlužníka: Jindřich anonymizovano , anonymizovano , 671 55 Blížkovice 58, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 5625/2011-A-6 ze dne 8.4.2011 se mění tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 11.2.2011, doručeným soudu dne 4.4.2011, podaným zároveň jako návrh na povolení oddlužení, domáhal se dlužník, aby soud rozhodl o jeho úpadku a zároveň o povolení oddlužení. Dlužník jako skutečnosti osvědčující jeho úpadek uvedl, že má 11 závazků u 7 věřitelů v celkovém objemu 955.558,-Kč, u všech je v prodlení s úhradou déle než 30 dnů, většinu plateb byl nucen zastavit před 3 měsíci. Součet řádných měsíčních splátek dosahuje výše dlužníkova měsíčního příjmu. Dále dlužník uvedl, že seznam závazků s přesným uvedením věřitelů, s vyčíslením zůstatků a s uvedením dat posledních úhrad je v příloze návrhu.

Usnesením ze dne 8.4.2011 insolvenční soud insolvenční návrh dlužníka odmítl, neboť dlužník nedostatečně a neurčitě uvedl rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvolání, v němž uvedl, že není chybou dlužníka, že při skenování předané složky došlo k jinému řazení podkladů, než jaké bylo v seznamu příloh. Na první straně je pouze 1. list závazků uvedených pod bodem 14, ačkoli je tento tvořen 2 listy doplněnými prohlášením dlužníka. Dlužník je proto přesvědčen, že kompletním zpracováním závazků, které obsahuje identifikaci věřitelů, výši jistin a navýšení, zůstatky včetně navýšení a daty posledních uhrazených splátek splnil plně a beze zbytku povinnost danou zákonem.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud po pečlivém zhodnocení dlužníkových argumentů dospěl k závěru, že mnohost věřitelů včetně dat splatnosti jednotlivých závazků je možné dovodit i ze seznamu závazků předloženého dlužníkem k insolvenčnímu návrhu, jehož první strana zřejmě omylem nebyla zařazena do insolvenčního návrhu. S ohledem na uvedené skutečnosti soud postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 5. května 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Barbora Tichá, v.r. Ivana Musilová asistentka soudce