KSBR 37 INS 4815/2012-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 4815/2012-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Barborou Tichou v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , Chelčického 904, 676 02 Moravské Budějovice, o insolvenčním návrhu dlužnice

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 4815/2012-A-5 ze dne 5.3.2012 se mění tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 29.2.2012, podaným zároveň jako návrh na povolení oddlužení, domáhala se dlužnice, aby soud rozhodl o jejím úpadku a zároveň o povolení oddlužení.

Usnesením ze dne 5.3.2012 insolvenční soud insolvenční návrh dlužnice odmítl, neboť dlužnice dostatečně určitě neuvedla rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek. Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvolání.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud po zhodnocení argumentů dlužnice dospěl k závěru, že z údajů uvedených v návrhu a v odvolání lze dovodit, že dlužnice má závazky po lhůtě splatnosti déle než 30 dní a není schopna své závazky hradit. S ohledem na uvedené skutečnosti soud postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 16. března 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Barbora Tichá, v.r. Ivana Musilová asistentka soudce