KSBR 37 INS 35885/2013-A-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 35885/2013-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce JUDr. Lucií Podařilovou, DiS. v insolvenční věci dlužníka: MORAVIA LINE a.s., IČ 28338090, Palackého třída 18, 612 00 Brno, o insolvenčním návrhu věřitele: Věra Gaždová Rosenbachová,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 35885/2013-A-12 ze dne 30.1.2014 s e m ě n í tak, že navrhovateli-věřiteli: Věra Gaždová Rosenbachová, nar. se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 30.1.2014 soud uložil věřiteli zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení. Podáním ze dne 3.2.2014 se věřitel proti uvedenému usnesení odvolal s tím, že zálohu na náklady insolvenčního řízení nelze uložit věřiteli-zaměstnanci, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Dohoda o provedení práce je jednou z forem pracovněprávního vztahu zaměstnance a zaměstnavatele.

Podle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Protože se soud ztotožnil s názorem odvolatele-věřitele, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že dlužníku se zaplacení zálohy neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 7. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lucie Podařilová, DiS., v. r. Ivana Ulreichová asistentka soudce