KSBR 37 INS 31780/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSBR 37 INS 31780/2013 29 NSýR 43/2015-P9-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Zde ka Krmá e a soudc Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Myškové v insolvenní vČci dlužníka Rolanda Keményho, narozeného 7. dubna 1976, bytem v KromČ íži, Malý Val 1544/43, PSý 767 01, identifikaní íslo osoby 68773331, vedené u Krajského soudu v BrnČ pod sp. zn. KSBR 37 INS 31780/2013, o p ihlášce pohledávky vČ itele . 9, o dovolání vČ itele . 9 ýeské republiky-Ministerstva zemČdČlství, se sídlem v Praze 1, TČšnov 65/17, PSý 110 00, identifikaní íslo osoby 00020478, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. listopadu 2014, . j. KSBR 37 INS 31780/2013, 3 VSOL 790/2014-P9-8, takto:

Dovolání se odmítá. Od vodnČní:

Usnesením ze dne 20. ervna 2014, . j.-P9-3, odmítl Krajský soud v BrnČ (dále též jen insolvenní soud )-vycházeje z ustanovení § 83, § 173 odst. 1 a § 185 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon) a z ustanovení § 57 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . ) -jako opoždČnČ podanou p ihlášku pohledávky vČ itele . 9 ýeské republiky-Ministerstva zemČdČlství (bod I. výroku) a uril, že právní mocí rozhodnutí koní úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení (bod II. výroku). K odvolání vČ itele . 9 Vrchní soud v Olomouci v záhlaví oznaeným usnesením potvrdil usnesení insolvenního soudu. Proti usnesení odvolacího soudu podal vČ itel . 9 dovolání, jehož p ípustnost vymezuje ve smyslu ustanovení § 237 o. s. . argumentem, že napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena. KonkrétnČ tvrdí, že insolvenní rejst ík opakovanČ vykazoval chybné údaje v tom smyslu, že ohlednČ dlužníka není veden žádný záznam . Požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soud nižších stup zrušil a vČc vrátil insolvennímu soudu k dalšímu ízení. Dovolatel nezpochyb uje, že zmeškal lh tu urenou k podání p ihlášky v rozhodnutí o úpadku, avšak argumentuje tím, že mu informaní systém ve ejné správy (insolvenní rejst ík) neposkytl správné informace. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud dovolání, jež m že být p ípustné jen podle § 237 o. s. . a pro nČž neplatí žádné z omezení p ípustnosti vypotených v § 238 o. s. ., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. .

Uinil tak proto, že napadené rozhodnutí je co do závČru o opoždČnosti p ihlášky souladné s (ustálenou) judikaturou Nejvyššího soudu. K povaze p ihlašovací lh ty srov. nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. zá í 2008, sen. zn. 29 NSýR 4/2008, uve ejnČné pod íslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (ústavní stížnost podanou proti tomuto usnesení odmítl Ústavní soud usnesením ze dne 26. ledna 2009, sp. zn. I. ÚS 2536/08-dostupným na webových stránkách Ústavního soudu), usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. íjna 2009, sen. zn. 29 NSýR 27/2009, uve ejnČné pod íslem 63/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. íjna 2012, sen. zn. 29 NSýR 63/2012 (tato rozhodnutí jsou-stejnČ jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmínČná níže-dostupná i na webových stránkách Nejvyššího soudu). K lustraci údaj o dlužníku v insolvenním ízení srov. nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. zá í 2011, sen. zn. 29 NSýR 35/2010, uve ejnČné ve zvláštním ísle I. asopisu Soudní judikatura (Judikatura konkursní a insolvenní), roník 2012, pod íslem 21. V tomto rozhodnutí (z nČjž vyšel nap . též v usnesení ze dne 30. dubna 2013, sen. zn. 29 NSýR 17/2011, uve ejnČném v asopise Soudní judikatura íslo 5, roník 2014, pod íslem 60 nebo v usnesení ze dne 22. ledna 2014, sen. zn. 29 NSýR 11/2012) Nejvyšší soud vysvČtlil, že zákonem není p edepsán zp sob, jakým má uživatel provádČt vyhledávání dlužník v insolvenním rejst íku. Použije-li p i vyhledávání nČkterý (i více) z údaj umož ujících spolehlivou identifikaci hledané osoby, nelze mu klást k tíži, že nepoužil ještČ jiné údaje. Výsledky vyhledávání na základČ zadaných parametr musí být p itom stejné bez ohledu na to, zda tyto byly zadány do formulá e základního i do formulá e hledání pokroilého . Napadené rozhodnutí je s tČmito závČry v souladu. Triviální chybu v dovolatelovČ úsudku o chybách insolvenního rejst íku v dobČ, kdy v nČm lustroval osobu dlužníka, dokládají p ímo listiny (výsledky dovolatelem provedených lustrací dlužníka v insolvenním rejst íku), jež dovolatel na podporu svého tvrzení p ipojil k dovolání. Z nich je totiž z ejmé, že lustrace ve dnech 17. ervna, 19. ervna, 20. ervna a 9. ervence 2014 neodhalily existenci insolvenního ízení vedeného na majetek dlužníka prostČ proto, že dovolatel (oproti úspČšné lustraci z 18. ervna 2014) nevyplnil správnČ vyhledávací formulá . Do rubriky urené (pouze) pro p íjmení dlužníka totiž zadal souasnČ jméno i p íjmení dlužníka. Dovolatel tak v dotených souvislostech zjevnČ nekonal v souladu s obecným právním principem vigilantibus iura skripta sunt (bdČlým náležejí práva). Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli, dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 25. ervna 2015 JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.