KSBR 37 INS 3010/2015-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 3010/2015-B-11

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Terezou Štouračovou v insolvenční věci dlužnice: Dagmar anonymizovano , anonymizovano , 691 29 Dolní Věstonice 62, o návrhu osoby blízké na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

t a k t o:

I. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského výboru vyslovuje souhlas s tím, aby soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Dagmar anonymizovano , anonymizovano , 691 29 Dolní Věstonice 62, ohledně věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 17.6.2015 pod položkou n1, a to

-byt v obci Dolní Věstonice č.p./č. jednotky 62/4, LV 468, na parcele 1972, LV 394, podíl ve výši 992/4627 na společných částech domu a pozemku p.č. 1972, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav.

II. Insolvenční soud povoluje Zdeňku anonymizovano , nar. 2. 10. 1992, 691 29 Dolní Věstonice 62, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Dagmar anonymizovano , anonymizovano , 691 29 Dolní Věstonice 62, ohledně věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 17. 6. 2015 pod položkou n1, a to

-byt v obci Dolní Věstonice č.p./č. jednotky 62/4, LV 468, na parcele 1972, LV 394, podíl ve výši 992/4627 na společných částech domu a pozemku p.č. 1972, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 19. 11. 2015, doručeným soudu dne 24. 11. 2015, požádal Zdeněk Zvěřina, syn dlužnice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ohledně věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice: byt v obci Dolní Věstonice č.p./č. jednotky 62/4, LV 468, na parcele 1972, LV 394, podíl ve výši 992/4627 na společných částech domu a pozemku p.č. 1972, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav. Navrhovatel uvedl, že dle vyjádření realitního makléře i insolvenčního správce je jeho nabídka kupní ceny ve výši 600.000,-Kč nejvyšší ze všech nabídek zájemců. Dále navrhovatel uvedl, že částka ve výši 600.000,-Kč by byla dostačující k úhradě všech nezajištěných i zajištěných pohledávek dlužnice a taktéž zmínil, že financování koupi nemovitého majetku má předjednáno u ČMSS, a.s.. Na výzvu soudu se insolvenční správce podáním ze dne 26. 11. 2015 k žádosti navrhovatele vyjádřil tak, že zájem syna dlužnice o nabytí nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužnice je mu znám. Prodej dotčených nemovitostí konzultoval se zajištěnými věřiteli, kteří přímý prodej tomuto zájemci odsouhlasili, což insolvenční správce doložil písemnými stanovisky zajištěných věřitelů. Závěrem insolvenční správce uvedl, že prodej nemovitostí Zdeňku anonymizovano za kupní cenu ve výši 600.000,-Kč povede k vyššímu výtěžku zpeněžení než případný prodej jiným zájemcům a nadto je takto získaný výtěžek zpeněžení dostatečný ke 100% uspokojení všech zajištěných i nezajištěných věřitelů. Nabídka navrhovatele činí částku 600.000,-Kč, tedy částku přibližnou k hodnotě stanovené znaleckým posudkem, kterým byla obvyklá cena nemovitých věcí stanovena na částku 692.630,-Kč.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Soud zjistil, že předmětný majetek byl zapsán do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 17. 6. 2015. Navrhovatel je osobou blízkou dlužnici. Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu blízkou se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, rozhodl tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ povolil. Jelikož funkci věřitelského výboru zastává insolvenční soud, soud v souladu s ust. § 66 a ust. § 295 odst. 3 IZ při výkonu působnosti věřitelského výboru resp. zástupce věřitelů rovněž vyjádřil souhlas s povolením výjimky k nabývání majetku z majetkové podstaty.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 7. ledna 2016 Mgr. Tereza Štouračová,v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Miroslava Jankůjová, DiS.