KSBR 37 INS 29203/2013-A-13
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 29203/2013-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce JUDr. Lucií Podařilovou, DiS. v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , 763 21 Petrůvka 60, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 29203/2013-A-10 ze dne 3.12.2013 s e m ě n í tak, že dlužníku se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 3.12.2013 soud uložil dlužníku zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení, protože dlužník nesplnil povinnosti uložené mu soudem, zejm. nepředložil znalecký posudek a způsobem řešení dlužníkova úpadku by tak byl konkurs. Podáním ze dne 17.12.2013 se dlužník proti uvedenému usnesení odvolal a k odvolání připojil znalecký posudek.

Podle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Protože dlužník dodatečně splnil povinnost uloženou mu soudem-předložil znalecký posudek, lze předpokládat, že způsobem řešení dlužníkova úpadku by nebyl na základě nesplnění těchto povinností konkurs. Dále soud z listin předložených dlužníkem zjistil, že průměrný čistý měsíční příjem dlužníka z invalidního důchodu činí 12.400,-Kč a současně je dlužník obdarovaným na základě darovací smlouvy ve výši 9.000,-Kč. S ohledem na celkovou výši nezajištěných závazků ve výši cca 1.023.000,-Kč lze předpokládat, že po odečtení pohledávek za majetkovou podstatou hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, kteří by byli uspokojováni poměrně, bude vyšší než 30 % jejich pohledávek.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že dlužníku se zaplacení zálohy neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 6. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lucie Podařilová, DiS., v. r. Ivana Ulreichová asistentka soudce