KSBR 37 INS 28286/2015-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 28286/2015-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Lucií Podařilovou, DiS. v insolvenční věci dlužníka: Miroslava anonymizovano , anonymizovano , 664 71 Chudčice 169, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 28286/2015-A-6 ze dne 1.12.2015 se mění tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 10.11.2015 domáhal se dlužník, aby soud rozhodl o jeho hrozícím úpadku a zároveň o povolení oddlužení. Dlužník v návrhu uvedl, že má celkem 5 závazků v celkové výši 87.029,-Kč. Dlužník sdělil, že součet všech měsíčních splátek dosahuje 9.392,-Kč a jeho pravidelný měsíční příjem dosahuje částky 9.366,-Kč. V seznamu závazků dlužník uvedl výši jednotlivých měsíčních splátek (věřitel Door Financial a.s. 300,-Kč, Expresss Cash s.r.o. 1.500,-Kč, Provident Financial s.r.o. 890,-Kč, 1348,-Kč a 5.264,-Kč). Usnesením ze dne 16.11.2015 soud vyzval dlužníka k předložení listin dokládajících jeho hrozící úpadek. Na výzvu soudu dlužník předložil vznik jednotlivých závazků. Usnesením ze dne 1.12.2015 insolvenční soud insolvenční návrh dlužníka odmítl, neboť z listin předložených dlužníkem vyplývá, že celková výše jednotlivých měsíčních splátek vůči věřitelům činí maximálně 3.497,-Kč, nikoliv 9.392,-Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník dne 7.12.2015 v zákonem stanovené lhůtě odvolání, ve kterém mj. uvedl, že z dokumentů doložených ve spise vyplývá, že výše měsíčních splátek činí celkem 10.091,-Kč měsíčně. Z odvolání vyplývá, že splátky u jednotlivých závazků byly určeny týdně, nikoliv měsíčně.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na skutečnost, že soud vycházel při svém rozhodnutí ze skutečnosti, že výše jednotlivých splátek je měsíční, nikoliv týdenní, soud rozhodnutí změnil, tak že insolvenční návrh se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 16. prosince 2015

JUDr. Lucie Podařilová, DiS., v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Miroslava Jankůjová, DiS.