KSBR 37 INS 2811/2011-A-15
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 2811/2011-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Barborou Tichou v insolvenční věci dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano , 798 49 Malé Hradisko 353, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 2811/2011-A-13 ze dne 16.5.2011 s e m ě n í takto:

Soud ukládá insolvenčnímu navrhovateli-dlužníku: David anonymizovano , anonymizovano , 798 49 Malé Hradisko 353, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení

ve výši 3.000,-Kč.

Zálohu lze zaplatit na účet zdejšího soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3749281111 vedený u České národní banky, pobočka Brno, nebo ji lze složit v hotovosti na pokladně zdejšího soudu.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 16.5.2011 soud uložil dlužníku zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení. Podáním ze dne 17.5.2011 se dlužník proti uvedenému usnesení odvolal. Dlužník spatřuje nesprávnost napadeného usnesení v posouzení příjmů dlužníka včetně ovlivnění jeho výše výjimečnou pracovní neschopností. Dlužník předložil spolu s odvoláním darovací smlouvu ze dne 17.5.2011, v níž se třetí osoba, paní Jana Směšná, zavazuje k poskytování pravidelného měsíčního plnění ve výši 500,-Kč po dobu 60 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a dále výplatní pásku za období duben 2011.

Podle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení je umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho činnosti bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a po jeho ustanovení do funkce, a tím překlenout prvotní nedostatek pohotových peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení (např. poštovné, cestovné) do doby, než bude možno majetkovou podstatu zpeněžit, příp. do doby schválení oddlužení. V případě schválení oddlužení však bude ze složené zálohy rovněž určena odměna správce za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení. Nelze dopustit, aby v případě, kdy nebudou postačovat prostředky v majetkové podstatě k úhradě nákladů insolvenčního řízení, hradil tyto náklady stát.

Vzhledem k tomu, že dlužník předložil řádnou darovací smlouvu s měsíčním plněním ve výši 500,-Kč a k výši průměrného čistého příjmu dlužníka za poslední 3 měsíce, lze předpokládat, že hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by byla vyšší než 30 % jejich pohledávek. S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že dlužníku uložil zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 1. června 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Barbora Tichá, v.r. Ivana Musilová asistentka soudce