KSBR 37 INS 26967/2012-A-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 26967/2012-A-18

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: ADAPO Brno, spol. s r.o., IČ 46905626, Nové Sady 27, 602 00 Brno, o insolvenčním návrhu věřitele: a) INTERFOOD´S, s.r.o., IČ 60751614, Štefánikova 836/1, 602 00 Brno, b) Ing. Vladimír Malčík, Valtická 4100/19, Brno a c) Ing. Zdeněk Řeřucha, 664 02 Ochoz u Brna 149, o návrhu věřitele Ing. Zdeňka Řeřuchy, 664 02 Ochoz u Brna 149, na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce

takto:

Návrh věřitele Ing. Zdeňka Řeřuchy, 664 02 Ochoz u Brna 149 na vydání předběžného opatření, kterým by bylo dlužníkovi uloženo nenakládat s majetkem a ustanoven předběžný správce, se zamítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 24.10.2012 domáhal se věřitel INTERFOOD´S, s.r.o., jednající jednatelem Ing. Zdeňkem Řeřuchou, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka ADAPO Brno, s.r.o. a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Podáním ze dne 2.11.2012 vzal navrhovatel, jednající jednatelem Ing. Vlastimilem Dokulilem, návrh na zahájení insolvenčního řízení zpět. Usnesením ze dne 9.11.2012 soud řízení zastavil. Podáním doručeným soudu dne 13.11.2012 podal navrhovatel, jednající jednatelem Ing. Zdeňkem Řeřuchou, proti uvedenému usnesení odvolání.

Podáním doručeným soudu dne 12.11.2012 domáhá se rozhodnutí o úpadku dlužníka věřitel Ing. Vladimír Malčík. Podáním doručeným soudu dne 15.11.2012 domáhá se rozhodnutí o úpadku dlužníka rovněž věřitel Ing. Zdeněk Řeřucha, neboť mu dlužník neuhradil za období měsíce prosince 2008 čistou mzdu ve výši 12.677.646,-Kč, která byla splatná nejpozději do 20.1.2009. Současně věřitel navrhl, aby soud ustanovil předběžného správce, neboť mezi společníky dlužníka jsou nepřekonatelné rozpory a v obchodním rejstříku zapsaní jednatelé nejednají s péčí řádného hospodáře a poškozují dlužníka. V návrhu věřitel uvedl, že dlužník vlastní nemovitosti nacházející se v k.ú. Veveří, které nechává chátrat. Od konce roku 2011 není také známo, kde se nachází účetní doklady dlužníka. Kupní smlouvou ze dne 29.7.2008 dlužník prodal nemovitosti v k.ú. Staré Brno. Poslední splátku ve výši 9.500.000,-Kč kupující nezaplatil a proto dlužník podal proti kupujícímu a ručiteli žalobu o zaplacení. Dne 23.12.2011 vzal Ing. Vlastimil Dokulil jednající za dlužníka podanou žalobu v celém rozsahu zpět, aniž by tento úkon s Ing. Zdeňkem Řeřuchou jako druhým jednatelem a společníkem projednal a vyžádal si jeho souhlas. Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Brně se věřitel následně dozvěděl, že zpětvzetí žaloby předcházelo jednání Ing. Vlastimila Dokulila s žalovanými, se kterými se dohodl na odstupném, které mu mělo být vyplaceno. Dále věřitel uvedl, že Ing. Vlastimil Dokulil nechal věřitele, jako jednatele společnosti, a to na základě zápisu ze zfingované valné hromady vymazat z obchodního rejstříku a na jeho místo jmenoval svého syna. Jednatel dlužníka Ing. Vlastimil Dokulil, jako insolvenční správce, nechal uskladnit v prostorách budovy dlužníka v roce 2009 do konce května 2011 osobní automobil zapsaný v majetkové podstatě. Za nájemné a údržbu vozidla ničeho dlužníkovi nezaplatil. Závěrem věřitel uvedl, že dlužník by se měl zdržet jakéhokoliv nakládaní s majetkem, a soud by měl ustanovit ke zjištění a zajištění majetku dlužníka a jeho účetnictví předběžného správce.

Podle ust. § 82 odst. 1 a 2 písm. a) insolvenčního zákona (dále jen IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také ustanovit předběžného správce.

Podle ust. § 112 odst. 1-3 a § 113 odst. 1 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody. Povinností předběžného správce je provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve. Jelikož za důvod pro ustanovení předběžného správce nelze považovat rozpory mezi společníky dlužníka a to že jednatelé nejednají s péčí řádného hospodáře, soud návrh na nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce zamítl. Věřitel svá tvrzení rovněž nijak nedoložil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 21. listopadu 2012 Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. Ivana Musilová samosoudce