KSBR 37 INS 26005/2016-A-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 26005/2016-A-6

U S N E S EN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: MUDr. Ibrahim anonymizovano , anonymizovano , IČ 45656509, Fischerova 761/5, 669 02 Znojmo, o návrhu soudního exekutora na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh soudní exekutorky JUDr. Jany Tvrdkové na vydání předběžného opatření ze dne 16. 11. 2016 s e z a m í t á.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 15. 11. 2016, podaným zároveň jako návrh na povolení oddlužení, se dlužník domáhal, aby soud rozhodl o jeho úpadku a zároveň o povolení oddlužení. Usnesením ze dne 16. 11. 2016 insolvenční soud insolvenční návrh odmítl, neboť návrh neobsahoval dostatečně určitě vylíčené skutečnosti, které by ve smyslu ust. § 103 odst. 2 IZ osvědčovaly úpadek dlužníka. Dne 16. 11. 2016 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh soudní exekutorky JUDr. Jany Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha 4, 140 00 Praha 4-Krč, Hornokrčská 650/29 ze dne 16.11.2016, na vydání předběžného opatření, kterým by byly omezeny účinky zahájení insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Jelikož insolvenční návrh byl odmítnut, insolvenční soud návrh soudní exekutorky na vydání předběžného opatření, kterým by byly omezeny účinky zahájení řízení, zamítl. Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně 21. listopadu 2016 JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Iveta Hanzlová isir.justi ce.cz