KSBR 37 INS 25549/2012-B-23
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 25549/2012-B-23

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Danou Brabcovou v insolvenční věci dlužníků: a) Josef anonymizovano , anonymizovano , Pořádí 265, 687 51 Nivnice, a b) Marie anonymizovano , anonymizovano , Pořádí 265, 687 51 Nivnice, při výkonu působnosti věřitelského výboru a výkonu dohlédací činnosti soudu v insolvenčním řízení, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku Pavlu anonymizovano , nar. 20. 2. 1981, Pořádí 265, 687 51 Nivnice, ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 16. 4. 2014 požádal Pavel anonymizovano , nar. 20. 2. 1981, Pořádí 265, 687 51 Nivnice (dále jen Pavel anonymizovano ) soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to budovy č.p. 265, rodinný dům, na parcelách p.č. 806/1 a p.č. 806/2, dále parcely p.č. 806/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, vedených na LV č. 811 pro k. ú. a obec Nivnice, a dále parcely p.č. 806/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m2, vedené na LV 169 pro k. ú. a obec Nivnice.

Pavel anonymizovano dále uvedl, že je syn dlužníků, kteří v domě žijí, a on jim koupí domu chce zabezpečit bydlení na stáří.

Insolvenční správkyně JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká v podání ze dne 16. 4. 2014 uvedla, že návrh Pavla Hlaváčka považuje za akceptovatelný, a to zejména s ohledem na skutečnost, že dojde k úspoře nákladů na zpeněžení nemovitostí.

Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty (§ 295 odst. 3 IZ).

Soud ze spisu zjistil, že nemovitosti specifikované v prvním odstavci odůvodnění byly sepsány do soupisu majetkové podstaty ke dni 17. 8. 2013 (v elektronickém spisu oddíl B, číslo dokumentu 8) v aktualizovaném znění ze dne 21. 8. 2013 (odd. B, č. dokumentu 8). Dále soud zjistil, že jeden ze jmenovaných členů prozatímního věřitelského výboru z výkonu funkce odstoupil, působnost věřitelského výboru proto vykonává soud.

Soud konstatuje, že v daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto ji soud Pavlu anonymizovano , jakožto osobě blízké dlužníkům ve smyslu § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, povolil dle § 295 odst. 3 IZ ve spojení s § 61 a 66 IZ.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 27. ledna 2016

Bc. Dana Brabcová, v. r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Iveta Hanzlová