KSBR 37 INS 25042/2013-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 25042/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce JUDr. Lucií Podařilovou, DiS., v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , Nádražní 821/50, 697 01 Kyjov, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 25042/2013-A-7 ze dne 15.10.2013 se mění tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 9.8.2013 domáhal se dlužník rozhodnutí o úpadku a jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 24.9.2013 insolvenční soud dlužníka vyzval k doplnění návrhu. Jelikož dlužník návrh na výzvu soudu ve lhůtě určené soudem nedoplnil insolvenční soud návrh dlužníka odmítl. Dne 17.10.2013 soud zjistil, že doplnění insolvenčního návrhu dlužníka na výzvu soudu bylo administrativním nedopatřením vloženo do spisu dlužníkovy manželky. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvolání ze dne 21.10.2013.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na skutečnost, že dlužník insolvenční návrh na výzvu soudu ve lhůtě určené soudem doplnil, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 30. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lucie Podařilová, DiS., v.r. Ivana Ulreichová asistentka soudce