KSBR 37 INS 24037/2011-A-15
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 24037/2011-A-15

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Barborou Tichou v insolvenční věci dlužnice: Marcela anonymizovano , anonymizovano , Křenkova 732, 592 31 Nové Město na Moravě, o insolvenčním návrhu dlužnice

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 24037/2011-A-11 ze dne 28.3.2012 se mění tak, že insolvenční řízení s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 21.12.2011, podaným zároveň jako návrh na povolení oddlužení, domáhala se dlužnice, aby soud rozhodl o jejím úpadku a zároveň o povolení oddlužení.

Usnesením ze dne 27.2.2012 insolvenční soud vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Jelikož záloha nebyla ve stanovené lhůtě zaplacena, postupoval soud dle ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ) a usnesením ze dne 28.3.2011 insolvenční řízení zastavil. Proti tomuto usnesení podala dlužnice dne 11.4.2012 v zákonem stanovené lhůtě odvolání, v němž uvedla, že na soud bylo odesláno odvolání proti usnesení soudu ze dne 27.2.2012, které nebylo dále postoupeno.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož o odvolání dlužnice proti usnesení soudu ze dne 27.2.2012, které bylo omylem připojeno ke spisu manžela dlužnice sp. zn. KSBR 37 INS 24036/2011, nebylo doposud rozhodnuto, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ a usnesení ze dne 28.3.2012 změnil tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 18. dubna 2012 Za správnost vyhotovení: Mgr. Barbora Tichá, v.r. Ivana Musilová asistentka soudce