KSBR 37 INS 23779/2015-P-23
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 23779/2015-P-23-4

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužnice: MUDr. Eva Klimovičová, nar. 24. 10. 1959, IČ 71907823, Lednická 550/34, 690 06 Břeclav, Charvátská Nová Ves, o přihlášce pohledávky č. 23 ve výši Kč 2.053.713,12 věřitele 20: Nemocnice Valtice s.r.o., IČ 63488329, Klášterní 1150, 691 42 Valtice, zastoupeného Mgr. Tomášem Danielem, advokátem se sídlem 17. Listopadu 48/28, 690 02 Břeclav,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.11.2016 č.j. KSBR 37 INS 23779/2015-P- 23-2 se mění tak, že přihláška pohledávky se neodmítá a účast věřitele v řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7.11.2016 č.j.-2 Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Danou Brabcovou o odmítnutí přihlášky pohledávky v záhlaví uvedeného věřitele a současně o ukončení věřitelovy účasti v řízení z důvodu opožděnosti. V odůvodnění soud uvedl, že rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 30. 8. 2016, poslední den lhůty k podání přihlášky uplynul dne 30.10.2016 a věřitel odevzdal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 31.10.2016, tedy opožděně. Usnesení o odmítnutí přihlášky bylo věřiteli doručeno dne 8.11.2016.

Dne 22.11.2016 bylo soudu doručeno odvolání věřitele do uvedeného rozhodnutí, jímž napadl rozhodnutí v plném rozsahu. Dle názoru věřitele je závěr Krajského soudu v Brně nesprávný, neboť poslední den lhůty připadl na neděli, tedy podle ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř. posledním dnem lhůty je nejblíže následující pracovní den, tj. pondělí 31.10.2016. Věřitel proto navrhuje, aby napadené rozhodnutí bylo změněno tak, že přihláška pohledávky se neodmítá a účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu (§ 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a o vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů).

V daném případě rozhodnutí o odmítnutí přihlášky vydala vyšší soudní úřednice. Soud po přezkoumání napadeného rozhodnutí přisvědčuje názoru odvolatele, že posledním dnem lhůty k podání přihlášky pohledávky je 31.10.2016, přihláška tedy byla podána včas. Proto isir.justi ce.cz s ohledem na výše uvedené skutečnosti odvolání věřitele zcela vyhověl a rozhodl, že se přihláška pohledávky č. 23 neodmítá a účast věřitele v řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 24. listopadu 2016

JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Iveta Hanzlová