KSBR 37 INS 22993/2016-A-27
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 22993/2016-A-27

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: Vinné sklepy Lechovice, spol. s.r.o., IČ 48909769, 671 63 Lechovice 60, o insolvenčním návrhu a) dlužníka, věřitele b) C.M.B. Management s.r.o., IČ 02476053, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, c) Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o., IČ 28312678, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, o návrhu věřitele Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o., IČ 28312678, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh věřitele Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o. ze dne 27.10.2016 na vydání předběžného opatření se zamítá.

II. Navrhovateli Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o., IČ 28312678, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, se ukládá zaplatit soudní poplatek za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Brně: č. účtu 3703-5720621/0710, variabilní symbol 3749229936, konstantní symbol 1148.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 4.10.2016 domáhá se dlužník, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a dlužníku povolil reorganizaci. Samostatnými návrhy přistoupili k řízení navrhovatelé označení v záhlaví pod písmenem b) a c). Věřitel, navrhovatel c)- Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o. ve svém insolvenčním návrhu ze dne 27.10.2016 uvedl, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 49.638,-Kč, splatnou dne 12.10.2016, která byla na věřitele postoupena smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 27.10.2016. Věřitel současně navrhl, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření, kterým ustanoví předběžného správce a omezí dlužníka v nakládání s majetkem pouze se souhlasem předběžného správce, neboť to s ohledem na průběh insolvenčního řízení, jednání dlužníka (možné vyvádění majetku z majetkové podstaty dlužníka) a rozsah jeho majetkové podstaty považuje za nezbytné. V návrhu věřitel dále uvedl, že z podání zveřejněných v insolvenčním rejstříku vyplývá, že situace kolem dlužníka je velmi složitá a sporná, když v současné době zapsaný jednatel dlužníka Ing. Zdeněk Palát obviňuje bývalého jednatele Ing. Ivana Kalaše, isir.justi ce.cz z poškození společnosti dlužníka. Ing. Ivan Kalaš ve svých podáních naopak uvedl, že se Ing. Zdeněk Palát snaží společnost dlužníka zlikvidovat, když podal insolvenční návrh na společnost, přestože to neodůvodňuje její majetková situace a že v rámci společnosti před zahájením insolvenčního řízení provedl poškozující majetkové dispozice. Z veřejně přístupných novinových článků rovněž vyplývá, že v minulém týdnu mělo dojít k převodu obchodního podílu (resp. dvoutřetinového podílu) dlužníka na společnost LOGISTIC INVEST CZ, spol. s r.o. podnikatele Stanislava Cenka, který nemá s oborem vinařství nic společného. Jedná se tak o velice nestandardní převod, nad nímž se dle medií pozastavil i Krajský soud v Brně, který ustanovil pro přetrvávající rozpory ve společnosti Ivana Kalaše, třetinového společníka, opatrovníkem společnosti. Z výše uvedeného se lze dle navrhovatele domnívat, že v souvislosti s dlužníkem probíhá jakýsi mocenský boj, zřejmě motivovaný majetkovým prospěchem. Pokud obě strany sporu tvrdí, že druhá strana společnost dlužníka poškozuje a snaží se na její úkor obohatit, nelze bez znalosti objektivních skutečností usoudit, která z verzí se více blíží pravdě, avšak jejich společným jmenovatelem je poškození společnosti a tím také ztenčení majetkové podstaty. Věřitel má za to, že čím déle je ponechán osud společnosti dlužníka v rukou znesvářených dvou, resp. možná tří stran, tím závažnější budou majetkové ztráty, které společnost v mezidobí utrpí a tím nižší bude ve výsledku uspokojení věřitelů. Věřitel má dále za to, že s ohledem na dosavadní průběh, na vysokou netransparentnost dosavadního dění i budoucího vedení společnosti dlužníka, je dána důvodná obava, že dlužník bude i dále (po zahájení insolvenčního řízení) provádět dispozice vedené rozličnými majetkovými zájmy třetích osob, které mohou hodnotu majetkové podstaty a tím i zájmy věřitelů ohrozit. S ohledem na rychlé střídání osob ve vedení společnost bude také pro věřitele téměř nemožné se domoci náhrady škody po odpovědných osobách z titulu zákonného ručení. Věřitel se dále domnívá, že ustanovení předběžného insolvenčního správce je nezbytné s přihlédnutím ke značnému rozsahu majetkové podstaty dlužníka. Rozsah majetkové podstaty je zřejmý ze seznamů majetku předložených dlužníkem, přičemž její velkou část tvoří především nemovitosti, kterých dlužník vlastní několik desítek; rozsah majetkové podstaty dále vyplývá například z vyjádření Ing. Ivana Kalaše, který v něm výslovně uvádí, že roční tržby dlužníka se pohybují okolo 80.000.000,-Kč a hodnota majetku dlužníka je vyčíslena na 156.000.000,-Kč. Věřitel má za to, že je nezbytné majetkovou podstatu dlužníka zajistit a zjistit ještě před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka, tím spíše, kdy z vyjádření Ing. Paláta vyplývají pochybnosti o úplnosti účetnictví dlužníka.

Podle ust. § 82 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle ust. § 82 odst. 2 písm. a) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také ustanovit předběžného správce. Dle ust. § 112 odst. 1 a 2 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody. Jelikož údaje o rozsahu majetku sdělil dlužník ve svém insolvenčním návrhu a žádné konkrétní skutečnosti týkající se nakládání s tímto majetkem věřitel neuvedl a nedoložil, soud jeho návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

Povinnost zaplatit soudní poplatek byla prvnímu navrhovateli uložena dle ust. § 2 odst. 1 písm. a), § 4 odst. 1 písm. h) a § 7 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a položky 5 sazebníku poplatků.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště 601 95 Brno, Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 2. listopadu 2016

JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Iveta Hanzlová