KSBR 37 INS 218/2014-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 218/2014-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce JUDr. Lucií Podařilovou, DiS. v insolvenční věci dlužníka: Petra anonymizovano , anonymizovano , Husova 165/5, 602 00 Brno, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 218/2014-A-7 ze dne 4.2.2014 s e m ě n í tak, že dlužníku se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 4.2.2014 soud uložil dlužníku zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení, protože dlužník nepředložil souhlasy věřitelů s podrobením dlužníkových závazků z podnikání oddlužení. Podáním ze dne 7.2.2014 se dlužník proti tomuto usnesení odvolal s tím, že souhlas věřitelů není vyjmenován mezi povinnými doklady k návrhu na povolení oddlužení, takže nelze do budoucna přičítat k tíži dlužníků, že tento souhlas nepřipojili k návrhu.

Podle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

S odkazem na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29.1.2014, č.j. 1 VSOL 1197/2013-A-18 se soud ztotožnil s názorem dlužníka a postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že dlužníku se zaplacení zálohy neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 12. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v. r. Ivana Ulreichová samosoudce