KSBR 37 INS 21796/2013-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 21796/2013-A-7

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Barborou Tichou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice, o insolvenčním návrhu věřitele: AFIA PROINVEST s.r.o., IČ 28581032, Purkyňova 278/15, 772 00 Olomouc

t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 21796/2013-A-5 ze dne 21.8.2013 se mění tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 6.8.2013 domáhal se věřitel-navrhovatel rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Usnesením ze dne 21.8.2013 insolvenční soud insolvenční návrh dlužníka odmítl. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel ve stanovené lhůtě odvolání.

Podle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na uvedené skutečnosti po zhodnocení náležitostí insolvenčního návrhu soud postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá, neboť vylíčení skutečností osvědčujících úpadek dlužníka soud shledal jako projednatelné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 13. září 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Barbora Tichá, v.r. Ivana Ulreichová asistentka soudce