KSBR 37 INS 21240/2013-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 21240/2013-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Barborou Tichou v insolvenční věci dlužníka: Mgr. Petr anonymizovano , anonymizovano , Moravská 849, 768 11 Chropyně, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 21240/2013-A-6 ze dne 14.8.2013 se mění tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 24.7.2013, podaným zároveň jako návrh na povolení oddlužení, domáhal se dlužník, aby soud rozhodl o jeho úpadku a zároveň o povolení oddlužení. Usnesením ze dne 14.8.2013 insolvenční soud insolvenční návrh dlužníka odmítl, neboť dlužník dostatečně určitě neuvedl rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvolání.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud po zhodnocení dlužníkových argumentů dospěl k závěru, že vylíčení skutečností v insolvenčním návrhu je dostatečné a nezakládá neprojednatelnost návrhu. S ohledem na uvedené skutečnosti soud postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 13. září 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Barbora Tichá, v.r. Ivana Ulreichová asistentka soudce