KSBR 37 INS 17625/2015-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 17625/2015-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce JUDr. Lucií Podařilovou, DiS. v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , Lidická 1062/10, 697 01 Kyjov, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

I. Insolvenční řízení ve věci dlužníka Martin anonymizovano , anonymizovano , Lidická 1062/10, 697 01 Kyjov, s e z a s t a v u j e.

II. Usnesení č.j. KSBR 37 INS 17625/2015-A-8 ze dne 14.7.2015 o odmítnutí insolvenčního návrhu se zrušuje.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 25.6.2015, doručeným soudu dne 7.7.2015, domáhal se dlužník, aby soud rozhodl o jeho úpadku a zároveň o jeho oddlužení. Usnesením ze dne 14.7.2015 soud odmítl insolvenční návrh dlužníka. Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu dosud nenabylo právní moci. Podáním ze dne 21.7.2015, doručeným soudu dne 23.7.2015, vzal dlužník insolvenční návrh zpět. Dále se dlužník vzdal práva na odvolání.

Podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ), insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ust. § 130 odst. 1 IZ, je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Jelikož jsou splněny podmínky ust. § 129 odst. 1 IZ, postupoval insolvenční soud tak, že řízení zastavil. Protože navrhovatel vzal insolvenční návrh zpět před nabytím právní moci rozhodnutí o odmítnutí jeho insolvenčního návrhu, rozhodl insolvenční soud současně o zrušení uvedeného rozhodnutí. Ke skutečnosti, že se dlužník vzdal práva na odvolání, soud sděluje, že dle ust. § 207 odst. 1 o.s.ř. vzdát práva na odvolání se lze až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15. Osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční navrhovatel.

Krajský soud v Brně dne 24. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lucie Podařilová, Dis, v.r. Renata Crhová asistentka soudkyně