KSBR 37 INS 17290/2014-A-34
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 17290/2014-A-34

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , IČ 87366444, Polní 4575, 760 05 Zlín, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 17290/2014-A-28 ze dne 16.6.2015 se mění tak, že odvolání s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 28.4.2015 insolvenční soud zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka ze dne 20.6.2014. Usnesení bylo manželce dlužníka jako jeho zástupkyni doručeno dne 11.5.2015, dlužníku pak 17.5.2015. Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 1.6.2015 odvolání, podáno na poštu dne 30.5.2015. Usnesením ze dne 16.6.2015 soud odvolání dlužníka jako opožděné odmítl. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 18.6.2015. V odvolání ze dne 24.6.2015, doručeném soudu dne 2.7.2015, dlužník uvedl, že jej manželka v insolvenčním řízení nezastupuje, o zastoupení soud dlužník neinformoval, ani nedodával plnou moc. Usnesením ze dne 16.7.2015 soud dlužníka vyzval, aby odvolání doplnil tak, že sdělí důvody, pro které byla předložena společně s insolvenčním návrhem připojená generální plná moc ze dne 5.5.2014. Podáním ze dne 12.7.2015 manželka dlužníka sdělila, že dlužníka nezastupuje a nikdy ho v insolvenčním řízení nezastupovala. Podáním ze dne 23.8.2015 dlužník doplnil, že generální plná moc sloužila pouze pro účely mimo insolvenční řízení. Generální plná moc se do příloh dostala pouze nedopatřením. V insolvenčním návrhu je uvedeno, že navrhovatelé jednají v insolvenční věci každý sám za sebe.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož z uvedeného vyplývá, že usnesení ze dne 28.4.2015 bylo dlužníku doručeno dne 17.5.2015 a odvolání dáno na poštu dne 30.5.2015, postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že odvolání dlužníka (jako opožděné) se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 4. září 2015

JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Miroslava Jankůjová, DiS.