KSBR 37 INS 17016/2013-A-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 17016/2013-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce JUDr. Lucií Podařilovou, DiS. v insolvenční věci dlužníků: a) Josef anonymizovano , anonymizovano , Osvobození 646/37, 696 01 Rohatec a b) Miroslava anonymizovano , anonymizovano , Osvobození 646/37, 696 01 Rohatec, o insolvenčních návrzích dlužníků

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 17016/2013-A-11 ze dne 16.10.2013 se mění tak, že insolvenční řízení s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhal se dlužník a dlužnice každý svým samostatným návrhem, aby soud rozhodl o jejich úpadku a zároveň o povolení oddlužení. Jako způsob oddlužení navrhli plnění splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 9.9.2013 soud spojil insolvenční řízení ve věci dlužníka a ve věci dlužnice ke společnému řízení. Usnesením ze dne 13.9.2013 soud vyzval dlužníka a dlužnici, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč. Současně byli dlužníci poučeni, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Usnesením ze dne 16.10.2013 soud insolvenční řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady řízení zastavil. Usnesení bylo oběma dlužníkům doručeno dne 18.10.2013. Proti tomuto usnesení podali dlužníci dne 24.10.2013 včasné odvolání, ve kterém mj. uvedli, že zálohu na náklady řízení ke dni 16.10.2013 uhradili.

Podle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož dle zjištění soudu byla dodatečně splněna povinnost, pro jejíž nesplnění bylo insolvenční řízení zastaveno, soud postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 30. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lucie Podařilová, DiS., v.r. Ivana Ulreichová asistentka soudce