KSBR 37 INS 16335/2015-A-13
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 16335/2015-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce JUDr. Lucií Podařilovou, DiS. v insolvenční věci dlužníků: a) Libor anonymizovano , anonymizovano , IČ 68028130, Pávov 125, 586 01 Jihlava a b) Michaela anonymizovano , nar. 3.11.1974, Pávov 125, 586 01 Jihlava, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 16335/2015-A-10 ze dne 16.7.2015 s e m ě n í tak, že dlužníkům se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 16.7.2015 soud uložil dlužníkům společně a nerozdílně zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení, protože při schválení oddlužení splátkovým kalendářem by nezajištěný věřitel obdržel pouze cca 12% jejich pohledávek. Podáním ze dne 14.8.2015 se dlužníci proti tomuto usnesení odvolali a k jejich odvolání připojili smlouvu o důchodu na částku 15.000,-Kč.

Podle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Jelikož dlužníci předložili smlouvu o důchodu na částku 15.000,-Kč, soud postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že dlužníkům se zaplacení zálohy neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 26. srpna 2015

JUDr. Lucie Podařilová, DiS., v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Sandra Dufková