KSBR 37 INS 15779/2014-A-53
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 15779/2014-A-53

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: STK Jihlava a.s., IČ 63476851, Znojemská 82, 586 01 Jihlava, zast. Mgr. Jaroslavem Homolkou, advokátem, se sídlem Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, o insolvenčním návrhu věřitele: Ing. Jiří Dědeček, , zast. JUDr. Ivanem Werlem, advokátem, se sídlem Vrchovecká 74/2, 594 01 Velké Meziříčí, o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil insolvenčnímu navrhovateli složit do úschovy u soudu na náhradu škody peněžitou částku, jejíž výši určí soud, se o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání předběžného opatření ze dne 25.8.2015 se dlužník domáhal, aby soud vydal ve smyslu ust. § 147 odst. 6 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona-dále jen IZ) předběžné opatření, kterým insolvenčnímu navrhovateli uloží na náhradu škody složit do úschovy soudu přiměřenou peněžit částku, jejíž výši určí soud a povinnost zaplatit dlužníkovi náhradu nákladů řízení. Dlužník dále uvedl, že návrhem podaným dne 9.6.2014 zahájil navrhovatel insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn., kterým se domáhal zjištění úpadku dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.8.2014 byl insolvenční návrh odmítnut, neboť nesplňoval podmínky dle ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona, zejména navrhovatel neuvedl dalšího věřitele. Jednalo se tak o šikanózní věřitelský insolvenční návrh. Proti uvedenému usnesení podal navrhovatel odvolání. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.7.2015 bylo usnesení Krajského soudu ze dne 4.8.2014 potvrzeno. Dlužník vyčíslil škodu v celkové výši 290.400,-Kč a uvedl, že ušlý zisk nelze přesně vyčíslit, nicméně již nyní škoda převyšuje částku 238.500,-Kč.

Dle ust. § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Dle ust. § 147 odst. 6 IZ je-li zřejmé, že určité osobě vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu vinou insolvenčního navrhovatele škoda nebo jiná újma, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněné osoby podaný do 30 dnů od vydání rozhodnutí o zastavení řízení o insolvenčním návrhu, rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu; předběžné opatření však nelze nařídit před nabytím právní moci takového rozhodnutí. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit. Při nařízení předběžného opatření dále insolvenční soud postupuje obdobně podle § 100 odst. 2 a 3.

Dle ust. § 75b odst. 1 a 2 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000,-Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50.000,-Kč. Nebude-li jistota složena, soud návrh na předběžné opatření odmítne.

Dlužník jako navrhovatel předběžného opatření dle ust. § 147 odst. 6 IZ musí stejně jako v případě podle ust. § 100 odst. 1 IZ zaplatit jistotu a musí tak učinit z vlastní iniciativy nejpozději ve stejný den, kdy insolvenčnímu soudu došel jeho návrh na nařízení předběžného opatření (viz usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 243/2015-A-83, KSPH 42 INS 21769/2013 ze dne 16.2.2015). Jelikož dlužník jistotu nesložil, soud jeho návrh na nařízení předběžného opatření odmítl.

Nadto soud konstatuje, že návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření dle ust. § 147 odst. 6 IZ je opožděný, když usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu bylo vydáno dne 4.8.2014 (v insolvenčním rejstříku zveřejněno téhož dne) a lhůta k podání návrhu uplynula dne 3.9.2014.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 146 odst. 3 o.s.ř. Úspěšnému věřiteli žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 28. srpna 2015

JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Miroslava Jankůjová, DiS.