KSBR 37 INS 15566/2014-B-30
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 15566/2014-B-30

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Bohuslav Vránek, anonymizovano , anonymizovano , Bezručova 120/73, 591 02 Žďár nad Sázavou, zast. JUDr. Danou Novákovou, advokátkou, se sídlem Nádražní 2229/54, 591 01 Žďár nad Sázavou, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

t a k t o:

Návrh dlužníka ze dne 21. 11. 2016 na vydání předběžného opatření s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

V podání ze dne 21. 11. 2016, doručeném soudu dne 22. 11. 2016, se dlužník domáhal vydání předběžného opatření, kterým by byl odmítnut insolvenční návrh, nejenom co se týká navrhovatele, ale všech, jejichž pohledávky byly do insolvenčního řízení přihlášeny, soud stanovil sankce za podání návrhu, uložil povinnost složit jistotu k zajištění náhrady škody a jiné újmy, která by vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a nedůvodným přihlášením konkrétních subjektů, byla vyloučena všechna podání, která nesplňují svými náležitostmi právní nebo spisový řád a nadále k nim nebylo přihlíženo, soud měl možnost eliminovat účinky řízení stanovené v ust. § 109 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a ochránil majetek dlužníka tak, že zakáže nakládání s ním, až do pravomocného rozhodnutí ve věci. Dále dlužník uvedl, že žádá, aby okamžitě bylo znemožněno jakkoli nakládat s majetkem insolvenčním správcem, a to včetně toho majetku, pro který byly podány incidenční žaloby, avšak dosud o nich nebylo rozhodnuto.

Usnesením ze dne 30. 4. 2015 soud rozhodl o úpadku dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. Proti tomuto usnesení dlužník podal v zákonné lhůtě odvolání, přičemž usnesením ze dne 23. 3. 2016 odvolací soud napadené rozhodnutí potvrdil. Oprávněni uplatnit v insolvenčním řízení své pohledávky přihláškou jsou věřitelé dlužníka od zahájení insolvenčního řízení, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1 IZ). Podle ust. § 245 odst. 1 a § 246 odst. 1 IZ účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku. Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Dle ust. § 82 odst. 4 IZ návrh dlužníka na předběžné opatření k uložení povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho isir.justi ce.cz průběhu lze učinit při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Jelikož o úpadku dlužníka již bylo pravomocně rozhodnuto a oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, soud návrh dlužníka na vydání předběžného opatření zamítl. Požadavkem dlužníka, aby byla vyloučena všechna podání, která nesplňují svými náležitostmi právní nebo spisový řád a nadále k nim nebylo přihlíženo se soud dále nezabýval, neboť nebyla konkretizována, stejně jako důvody, pro které nesplňují náležitosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně 28. listopadu 2016

JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Iveta Hanzlová