KSBR 37 INS 13037/2012-B-76
Jednací číslo: KSBR 37 INS 13037/2012-B-76

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Janem Gritzbachem v insolvenční věci

dlužníka: Ladislav anonymizovano , anonymizovano bytem 683 33 Milonice 7

o návrhu osoby blízké na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto: Soud při současném výkonu působnosti věřitelského výboru povoluje sestře dlužníka Marii Skácelové, narozené 1949, bytem Havlíčkova 555, 683 52 Křenovice, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to k pozemku parc. č. 1417/2, zahrada o výměře 772 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, obec Křenovice, k.ú. Křenovice u Slavkova, na LV 1207.

Odůvodnění: V podání doručeném soudu dne 4. 6. 2018 požádala sestra dlužníka p. Marie Skácelová o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty k majetku specifikovaném ve výroku tohoto usnesení. K této žádosti současně připojila záznam o komunikaci s insolvenčním správcem, ze kterého vyplývá, že insolvenční správce je se záměrem žadatelky obeznámen a nemá proti němu námitek.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenčního zákona (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Podle § 295 odst. 3 IZ může na návrh těchto osob a po vyjádření věřitelského výboru insolvenční soud povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Po odstoupení členů prozatímního věřitelského výboru vykonává v daném řízení působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Jelikož soud neshledal žádné důvody, pro které by nebylo možné výjimku povolit, rozhodl tak, že návrhu osoby blízké na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty vyhověl.

Současně soud upozorňuje, že povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké dlužníku v žádném případě nepředstavuje pokyn insolvenčnímu správci k prodeji majetku právě této osobě, a zároveň tato osoba nemá nárok na to, aby jí insolvenční správce majetek skutečně prodal, ani jí nevzniká na odkup majetku přednostní právo. Udělením výjimky je pouze rozšířen potenciální okruh možných nabyvatelů majetku. Při zpeněžování majetku je insolvenční správce vázán obecným zájmem všech věřitelů ve smyslu ust. § 36 odst. 1 IZ, přičemž je na jeho odpovědnosti posoudit v každém jednotlivém případě výhodnost nabídek isir.justi ce.cz k odkupu daného majetku. Soud zároveň upozorňuje, že povolení výjimky ze zákazu nabývání nepředstavuje bez dalšího souhlas soudu s prodejem předmětného majetku mimo dražbu.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Brno 25. 6. 2018

Mgr. Jan Gritzbach v. r. asistent soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Marta Tihlaříková