KSBR 37 INS 13037/2012-B-63
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 13037/2012-B-63

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Janem Gritzbachem v insolvenční věci dlužníka: Ladislav anonymizovano , anonymizovano , 683 33 Milonice 7, o návrhu osoby blízké na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e Michalu anonymizovano , nar. 22. 2. 1983, Milonice 7, 683 33 Nesovice, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to k nemovitému majetku dlužníka uvedeném v části a) věci nemovité, pod č. 2 v aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 6. 8. 2016, konkrétně tedy k pozemkové parcele č. 1091/10, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, pro k.ú. a obec Milonice, katastrální pracoviště Vyškov, na LV 181, jejíž součástí je nezapsaná stavba garáže.

Odůvodnění:

V žádosti doručené soudu dne 1. 6. 2016 se Michal anonymizovano , nar. 22. 2. 1983, Milonice 7, 683 33 Nesovice (syn dlužníka), domáhal povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými dlužníku, a to konkrétně k nemovitému majetku dlužníka specifikovaném ve výroku tohoto rozhodnutí. Žadatel nabízel odkup nemovitosti za cenu zjištěnou znaleckým posudkem, tedy 106.440,-Kč.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení- insolvenčního zákona (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Podle § 295 odst. 3 IZ může na návrh těchto osob a po vyjádření věřitelského výboru insolvenční soud povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Protože všichni členové prozatímního věřitelského výboru jmenovaného na schůzi věřitelů konané dne 5. 10. 2012 odstoupili z funkce, vykonává v tomto případě působnost věřitelského výboru soud.

Při posuzování odůvodněnosti žádosti vycházel soud zejména z vyjádření insolvenčního správce dlužníka JUDr. Jiřího Habarty (dále jen správce ). Ve svém podání ze dne 3. 8. 2016 správce na výzvu soudu sdělil, že proti povolení výjimky nemá námitek. isir.justi ce.cz

Správce uvedl, že v dané lokalitě je zájem o garáže minimální a případný prodej prostřednictvím realitní kanceláře nebo veřejné dražby by dle názoru správce neznamenal vyšší výnos zpeněžení, naopak náklady na dražbu a odměnu dražebníka, nebo na provizi realitní kanceláře, by předpokládaný výnos ze zpeněžení nemovitosti dlužníka umenšily.

S ohledem na shora uvedené rozhodl insolvenční soud tak, že návrhu osoby blízké na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 14. 9. 2016

Mgr. Jan Gritzbach, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Iveta Hanzlová