KSBR 37 INS 1208/2013-A-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 1208/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Barborou Tichou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , Terešov 37, 682 01 Hlubočany, zast. JUDr. Ing. Petrem Machálkou, Ph.D., advokátem, se sídlem Pivovarská 8, 682 01 Vyškov, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 1208/2013-A-8 ze dne 21.2.2013 s e m ě n í takto:

Soud ukládá insolvenčnímu navrhovateli-dlužníku: Martin anonymizovano , anonymizovano , Terešov 37, 682 01 Hlubočany, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení

ve výši 3.000,-Kč.

Zálohu lze zaplatit na účet zdejšího soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3749120813 vedený u České národní banky, pobočka Brno, nebo ji lze složit v hotovosti na pokladně zdejšího soudu.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 21.2.2013 soud uložil dlužníku zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení. Podáním ze dne 5.3.2013 se dlužník prostřednictvím svého právního zástupce proti uvedenému usnesení odvolal a současně předložil darovací smlouvu s měsíčním plněním ve výši 1.700,-Kč.

Podle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ), může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

S ohledem na předloženou darovací smlouvu s měsíčním plněním ve výši 1.700,-Kč, čistý měsíční příjem dlužníka a celkovou výši závazků ve výši 881.602,-Kč lze předpokládat, že po odečtení pohledávek za majetkovou podstatou (odměna a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 1.089,-Kč měsíčně vč. DPH) hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, kteří by byli uspokojováni poměrně, bude vyšší než 30 % jejich pohledávek. Účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení je umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho činnosti bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a po jeho ustanovení do funkce, a tím překlenout prvotní nedostatek pohotových peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení (např. poštovné, cestovné) do doby, než bude možno majetkovou podstatu zpeněžit, příp. do doby schválení oddlužení. V případě schválení oddlužení však bude ze složené zálohy rovněž určena odměna správce za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení. Nelze dopustit, aby v případě, kdy nebudou postačovat prostředky v majetkové podstatě k úhradě nákladů insolvenčního řízení, hradil tyto náklady stát.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že dlužníku uložil zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 8. března 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Barbora Tichá, v.r. Ivana Musilová asistentka soudce