KSBR 37 INS 11966/2015-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 11966/2015-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce JUDr. Lucií Podařilovou, DiS. v insolvenční věci dlužníka: Ondřej anonymizovano , anonymizovano , Kotlářská 674/46, 602 00 Brno, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 11966/2015-A-8 ze dne 24.6.2015 se mění tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 6.5.2015 domáhal se dlužník, aby soud rozhodl o jeho úpadku a zároveň o povolení oddlužení. Usnesením ze dne 24.6.2015 insolvenční soud insolvenční návrh dlužníka odmítl, neboť dlužník nedoložil své tvrzení o tom, že nejméně dva závazky neplní déle než 3 měsíce. Současně soud rozhodl o tom, že dlužníkovi neprodlužuje lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník dne 28.6.2015 v zákonem stanovené lhůtě odvolání, ve kterém mj. uvedl, že v době od podání insolvenčního návrhu dlužník nesplnil žádný z uvedených závazků, a to ani částečně. Řada závazků uvedených v insolvenčním návrhu tak dospěla do stavu jejich neplnění po dobu delší než 30 dnů, resp. 3 měsíc po splatnosti.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud po zhodnocení důvodů uvedených v odvolání dospěl k závěru, že jsou doloženy listiny dokládající úpadek dlužníka, neboť k dnešnímu dni jsou již nejméně dva závazky po dobu delší než 3 měsíce po splatnosti. S ohledem na uvedené, soud postupoval v souladu s ust. § 95 IZ a rozhodnutí změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá. O změně výroku o neprodloužení lhůty k doplnění insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení soud nerozhodoval, neboť dlužníkem požadovaná lhůta již uplynula.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 16. července 2015

JUDr. Lucie Podařilová, DiS., v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Miroslava Jankůjová, DiS.