KSBR 37 INS 1063/2011-B-45
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 1063/2011-B-45

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: Luděk anonymizovano , anonymizovano , Družstevní 435, 763 15 Slušovice, zast. JUDr. Bronislavou Orbesovou, advokátkou, se sídlem Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, o odvolání dlužníka proti usnesení o schválení oddlužení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 1063/2011-B-22 ze dne 31.5.2011, o schválení oddlužení se mění tak, že výrok II. odst. první a výrok III. zní:

II. Dlužníku se ukládá, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému 20. dni měsíce z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení zálohy na odměnu a zálohy na náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně vč. DPH, vše maximálně ve výši 9.000,-Kč, a to podle poměru pohledávek věřitelů takto.

III. Plátci mzdy dlužníka greiner assistec s.r.o., IČ 29188440, 763 15 Březová 181, se přikazuje, aby po doručení tohoto usnesení prováděl ze mzdy dlužníka stanovené srážky v rozsahu, v jakém z nich mohou při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, maximálně však do výše 9.000,-Kč. Sražené částky je plátce mzdy dlužníka povinen v každém jednotlivém měsíci zasílat insolvenční správkyni JUDr. Zdeňce Pechancové, advokátce, se sídlem Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-22 ze dne 31.5.2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a uložil dlužníku platit nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenční správkyně částku podle poměru pohledávek uvedeného v usnesení. Podáním ze dne 20.1.2012 požádal dlužník, aby soud stanovil jinou výši měsíčních splátek, a sice max. 9.000,-Kč, Dlužník v podání dále uvedl, že celková hodnota přihlášených pohledávek činila 544.000,-Kč, doposud v rámci oddlužení zaplatil formou srážek ze mzdy v osmi měsíčních splátkách průměrně po cca 12.000,-Kč měsíčně, tedy zatím více než 90.000,-Kč. Za období zbývajících 52 měsíců bude ještě splácet cca 450.000,-Kč. V závěru žádosti dlužník uvedl, že jelikož na formuláři určeném pro návrh na povolení oddlužení neměl možnost zažádat o jinou výši měsíčních splátek a nebyl doposud ani jinak poučen o lhůtě, kdy může podat tento návrh, podává jej nyní. Usnesením ze dne 17.2.2012 soud rozhodl, že k žádosti dlužníka se nepřihlíží. Usnesením ze dne 14.3.2012, k odvolání dlužníka, odvolací soud uvedené usnesení zrušil, protože dospěl k závěru, že se jedná o odvolání proti usnesení o schválení oddlužení, když současně uvedl, že se jedná o odvolání přípustné, neboť insolvenční soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře a rozhodl o výši splátek, aniž předtím dlužníka poučil o možnosti podat návrh na snížení splátek dle ust. § 398 odst. 4 IZ. V podání ze dne 23.5.2012 dlužník uvedl, že první tři závazky mu vznikly u společnosti CETELEM ČR, a.s., z toho dva dluhy postupně splatil a jeden je řešen v oddlužení. Získané prostředky použil na vybavení domácnosti. Byl v tom čase zaměstnaný a proto předpokládal, že tyto dluhy řádně a včas splatí. Časem nebyl schopen splátky platit, a tak se domníval, že situaci vyřeší tím, že se vezme jinou půjčku, kterou vyplatí předchozí dluhy. Navíc jeho matka ovdověla a její finanční situace se zhoršila. Ze svých příjmů jí nebyl schopen pomoci s úhradou dluhů, a proto si vzal další půjčky. Postupně se tak dostal do tíživé finanční situace, kdy nebyl schopen ze své mzdy platit splátky na všechny své dluhy.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle ust. § 391 odst. 2 IZ dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Dle ust. § 398 odst. 4 IZ dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán.

S přihlédnutím k důvodům, které vedly k úpadku dlužníka, celkové výši jeho závazků a k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, soud vyhověl návrhu dlužníka a stanovil jinou výši měsíčních splátek. Vzhledem k příjmům dlužníka a celkové výši přihlášených pohledávek lze v dané věci důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které obdrží nezajištění věřitelé, bude vyšší než 50 % jejich pohledávek.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 14. srpna 2012 Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. Ivana Musilová samosoudce