KSBR 37 INS 10099/2012-B-34
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 37 INS 10099/2012-B-34

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužnice: Janka Benkovičová, nar. 13.3.1949, 696 21 Prušánky 337, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 10099/2012-B-9 ze dne 31.8.2012, o schválení oddlužení se mění tak, že

výrok IV. se vypouští.

Dosavadní výrok V.-VII. se označuje jako IV.-VI.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 31.8.2012 insolvenční soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Ve výroku IV. soud dlužnici uložil, aby částku ve výši 1.000,-Kč měsíčně, kterou se jí zavázala poskytovat paní Marcela Benkovičová na základě smlouvy ze dne 17.4.2012, použila k mimořádným splátkám nezajištěným věřitelům s tím, že částku 1.000,-Kč je dlužnice povinna v každém jednotlivém měsíci zasílat insolvenčnímu správci Mgr. Martinu Horákovi.

Podáním ze dne 15.11.2012, doručeným soudu dne 16.11.2012, dlužnice požádala o snížení plateb v rámci insolvenčního řízení z důvodu, že paní Marcela Benkovičová, která se zavázala poskytovat finanční dar v hodnotě 1.000,-Kč se ocitla sama v tíživé finanční situaci. Dne 8.3.2013 byla soudu doručena dohoda o zrušení darovací smlouvy ze dne 30.1.2013, kterou se ruší darovací smlouva ze dne 17.4.2012, uzavřená mezi dlužnicí a paní Marcelou Benkovičovou. Usnesením ze dne 4.4.2013 soud vyzval přihlášené věřitele, aby předložili svá stanoviska k podání dlužnice. Věřitelé CETELEM ČR, a.s., AB 5 B.V., O.K.V. Leasing, s.r.o. a Česká spořitelna, a.s. svými podáními sdělili, že souhlasí se zrušením darovací smlouvy za předpokladu, že v rámci oddlužení bude uhrazeno minimálně 30% z celkové výše přihlášených pohledávek. Věřitel Mgr. Petr Jaroš se k výzvě soudu nevyjádřil.

Dle ust. § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Celková výše přihlášených pohledávek činí 118.009,43 Kč. Ze sdělení insolvenčního správce Mgr. Martina Horáka ze dne 28.11.2013 vyplývá, že k listopadu 2013 dlužnice uhradila celkem 35.003,96 Kč, tj. 29,66 % pohledávek. Očekávaná míra uspokojení činí po poslední uhrazené splátce 118,65%. Vzhledem k celkové výši závazků dlužnice, k očekávané míře uspokojení pohledávek i vyjádření věřitelů, soud vyhověl žádosti dlužnice a rozhodl o změně usnesení o schválení oddlužení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 12. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v. r. Ivana Ulreichová samosoudce