KSBR 33 INS 5851/2014-P27-4
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 5851/2014-P27-4

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Eduarda Kleina, narozeného 6. března 1959, bytem Pozořice, Jezerská 613, PSČ 664 07, identifikační číslo 123 05 049, o přihlášce pohledávky č. 27 věřitele: AB 4 B.V., 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemsko, reg. č.: 341 86 049, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem, se sídlem Brno, Blatného 36, PSČ 616 00, identifikační číslo: 71345825 ve výši Kč 158.253,33, o odvolání věřitele ze dne 27. srpna 2014

takto :

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 19. srpna 2014 čj. KSBR 33 INS 5851/2014-P 27-2 se mění tak, že přihláška pohledávky č. 27 věřitele: AB 4 B.V., 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemsko, reg. č.: 341 86 049 ve výši Kč 158.253,33 se neodmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 19. srpna 2014 čj.-P 27-2 insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele pro opožděnost, když přihláška pohledávky byla doručena do emailové schránky Krajského soudu v Brně dne 4. srpna 2014 a lhůta pro přihlášení pohledávek skončila dne 4. června 2014.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž uvedl, že je zahraniční osobou se sídlem v členském státu Evropské unie a jako takový měl být insolvenčním soudem vyrozuměn o zahájení insolvenčního řízení, kdy teprve v návaznosti na doručení vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení se počítá lhůta k podání insolvenční přihlášky.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud zjistil, že zahraniční věřitel nebyl vyrozuměn o zahájení insolvenčního řízení podle ustanovení § 430 insolvenčního zákona, ač jeho existence mohla být zjištěna z dlužníkem řádně vedených listin o jeho závazcích. Dlužník v insolvenčním návrhu a přiloženém seznamu závazků uvedl věřitele Home Credit a.s., identifikační číslo: 26978636. Dne 17. března 2014 mu však bylo doručeno oznámení o postoupení pohledávek na věřitele AB 4 B.V. Dlužník byl tedy seznámen se skutečností, že došlo ke změně v osobě věřitele, avšak tuto skutečnost v insolvenčním řízení neuvedl. S ohledem na uvedené insolvenční soud změnil usnesení ze dne 19. srpna 2014 čj.-P 27-2, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvlášť-lhůta pro podání odvolání začne věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Brně dne 3. září 2014

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná