KSBR 33 INS 568/2014-P13-4
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 568/2014-P13-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Ivana Nadymáčková, narozená 12. prosince 1964, bytem Výšovice 106, PSČ 798 09, identifikační číslo 45438803, o přihlášce pohledávky č. 13, věřitele: Bohemia Faktoring, s.r.o., se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo 27242617, právně zastoupen Mgr. Robertem Němcem LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, ve výši 37.682,35 Kč, o odvolání věřitele ze dne 24. července 2015

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 15. července 2015 č.j. KSBR 33 INS 568/2014-P13-2 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 14. července 2015 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 37.682,35 Kč.

Usnesením ze dne 15. července 2015 č.j.-P13-2 insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele pro opožděnost.

Podáním doručeným soudu dne 24. července 2015 podal věřitel do výše označeného rozhodnutí včasné odvolání, a to z důvodu, že insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků neoznačil rodným číslem, ale datem narození a s ohledem na výše uvedené nepočala věřiteli běžet lhůta k podání přihlášky, neboť informace o dlužníku nebyla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, které je ve smyslu ust. § 420 odst. 1 insolvenčního zákona součástí informačního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud posoudil podání věřitele a dospěl k závěru, že na straně insolvenčního soudu došlo k pochybení, když dlužník nebyl v seznamu dlužníků označen rodným číslem, ale datem narození a toto pochybení mělo za následek, že nepočala věřiteli běžet lhůta k podání přihlášky, neboť informace o dlužníku nebyla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, které je ve smyslu ust. § 420 odst. 1 insolvenčního zákona součástí informačního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti. Insolvenční soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání od 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 29. července 2015

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná