KSBR 33 INS 31334/2014-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 33 INS 31334/2014-A-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Michal Dospěl, narozený 19. srpna 1976, bytem Brno, Rousínovská 8, PSČ 627 00, o návrhu exekutorského kandidáta Mgr. Vlastimila Kociána, pověřeného soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38, PSČ 750 00, na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření, jímž by bylo soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38, PSČ 750 00, umožněno provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitých věcí, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 103 Ex 25755/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného byl k dispozici po dobu jeho průběhu v insolvenčním řízení KSBR 33 INS 31334/2014, se o d m í t á .

Odůvodnění:

Dne 20. 11. 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníkem, který se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení splátkovým kalendářem. Podáním ze dne 24. 11. 2014 jmenovaný exekutorský kandidát prostřednictvím datové schránky JUDr. Tomáše Vrány, dle údajů v návrhu pověřený soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou navrhl, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření uvedené ve výroku tohoto usnesení. Podle navrhovatele je jediným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníka ze dne 20. 11. 2014 snaha zamezit prodeji majetku v exekučním řízení, v neposlední řadě zneužití práva zjevně obstrukčním insolvenčním řízením, jehož zájmem není prohlášení úpadku. Dlužník podal insolvenční návrh již dvakrát předtím vždy v časové souvislosti s nařízenými dražbami jeho nemovitostí. Oba dřívější návrhy skončily bez věcného projednání. Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle odstavce 2 písm. b) tohoto ustanovení může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ lze výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Podle § 75a) OSŘ návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo je neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení. Ustanovení § 43 se nepoužije.

Podle § 32 odst. 2 OSŘ každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu.

Vzhledem k tomu, že Mgr. Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát, podal návrh za soudního exekutora JUDr. Tomáše Vránu, aniž zplnomocnění za něj procesně jednat ve smyslu § 32 OSŘ doložil, nezbylo soudu, než návrh na předběžné opatření odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 25. listopadu 2014

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná