KSBR 33 INS 31231/2014-A-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 33 INS 31231/2014-A-6

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Lada Lužová, narozená 17. prosince 1969, bytem Rašovice 187, PSČ 685 01, o návrhu navrhovatele RENT & REAL Finance s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380, PSČ 738 01, identifikační číslo 27768783, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by se omezily účinky insolvenčního návrhu podaného dne 19. 11. 2014 dlužníkem, tak aby soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský ve věci 056 EX 01880/12 mohl vydražit majetek dlužníka v dražbě, jež se má konat dne 20. 11. 2014 v 8.00 hodin, se z a m í t á.

II. Insolvenční soud u k l á d á navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 3703-5720621/0710, variabilní symbol 3349312314, konstantní symbol 1148, nebo v kolcích na připojeném tiskopise soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dne 19. 11. 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníkem, který se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Podáním ze dne 19. 11. 2014, doručeným do insolvenční kanceláře dne 20. 11. 2014, navrhovatel navrhl, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření uvedené ve výroku tohoto usnesení. Podle navrhovatele je jediným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníkem snaha zamezit prodeji majetku v exekučním řízení a zneužití práva obstrukčním insolvenčním řízením, jehož zájmem není prohlášení úpadku, ale bránění exekuci. Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle odstavce 2 písm. b) tohoto ustanovení může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ lze výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. V dané věci soud dospěl k závěru, že návrhu na vydání předběžného opatření není možno vyhovět. V době rozhodování soudu o předběžném opatření dne 20. 11. 2014 totiž už účinky insolvenčního řízení, které zamezily realizaci dražby nařízené na 8.00 hodin ráno téhož dne, nastaly. Logicky je nelze rozhodnutím soudu zpětně zvrátit. Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 21. listopadu 2014

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná