KSBR 33 INS 30979/2015-B-159
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 30979/2015-B-159

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Ernst Leopold s.r.o., se sídlem Blansko, Gellhornova 2242/18, PSČ 678 01, identifikační číslo 63468867, právně zastoupen JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem, se sídlem Brno, Hlinky 118, PSČ 603 00, o odvolání ze dne 3. července 2017

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 29. června 2017 č.j. KSBR 33 INS 30979/2015-B-155 se zrušuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 29. června 2017 č.j. KSBR 33 INS 30979/2015-B-155 insolvenční soud vyzval dovolatele (insolvenčního správce dlužníka), aby ve stanovené lhůtě zaplatil soudní poplatek za podané dovolání, a to dle položky 23 bodu 2 sazebníku soudních poplatků. Usnesení bylo insolvenčnímu správci doručeno dne 29. června 2017.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce v zákonné lhůtě odvolání, v němž uvedl, že je od placení soudního poplatku osvobozen, a to vzhledem k ust. § 11 odst. 2 písm. n) a písm. o) zákona o soudních poplatcích.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud posoudil odvolání insolvenčního správce a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvlášť-lhůta pro podání odvolání začne běžet ode dne, kdy jim bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Brně dne 27. července 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Hermanová v. r. Iveta Otrusiníková samosoudkyně isir.justi ce.cz