KSBR 33 INS 2793/2014-B-29
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 2793/2014-B-29

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníkůa: Karel Píža, narozený 24. června 1951, bytem Brno, Jiránkova 402/34, PSČ 618 00, identifikační číslo: 114 71 212,

o návrhu rozvrhového usnesení

takto:

I. Soud určuje, že každá zjištěná nezajištěná pohledávka věřitelů bude uspokojena poměrně. K uspokojení těchto pohledávek bude použito částky 4.520,39 Kč, a to takto: isir.justi ce.cz

II. Insolvenčnímu správci Mgr. Radovanu Indrovi, se sídlem Brno, Čechyňská 16, PSČ 602 00, identifikační číslo 71331654, se ukládá tento rozvrh provést do 20 dnů od právní moci tohoto usnesení a poté bezodkladně podat soudu písemnou zprávu o provedeném rozvrhu.

Odůvodnění:

Insolvenční správce předložil soudu dne 15. listopadu 2016 návrh rozvrhového usnesení. V návrhu uvedl, že soud schválil konečnou zprávu o zpeněžení majetku a vyúčtování odměny a hotových výdajů správci. Usnesení nabylo právní moci dne 2. listopadu 2016. Podle schválené konečné zprávy činí částka určená k rozvrhu 4.520,39 Kč, přitom byly zjištěny nezajištěné pohledávky věřitelů v celkové výši 10.030.767,92 Kč. Tyto pohledávky budou v rozvrhu uspokojeny koeficientem 0,0004506.

Podle § 306 odst. 1 insolvenčního zákona po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Podle § 306 citovaného zákona insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být vyplaceny věřitelům.

V daném případě soud po přezkoumání návrhu rozvrhového usnesení předloženého správcem shledal, že je věcně správný a vydal podle něj rozvrhové usnesení.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci, jakož i věřitelům se však doručuje i zvlášť, lhůta k podání odvolání začne těmto osobám běžet ode dne, kdy jim byla písemnost doručena zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Věřitelé oznámí insolvenčnímu správci číslo účtu, na který mají být poukázány částky na ně připadající. Podle § 307 odst. 3 citovaného zákona částky pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení jim insolvenční správce proplatí na jejich náklad zpravidla ve svém sídle. Částky nepřesahující 500 Kč může složit do úschovy soudu a věřitele o tom písemně vyrozumí. Obdobně postupuje, jestliže nedojde k proplacení částek určených pro jednotlivé věřitele do 30 dnů od rozvrhového usnesení pro překážku na jejich straně.

Krajský soud v Brně dne 16. listopadu 2016 JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Michaela Tesařová