KSBR 33 INS 27589/2014-A-32
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 27589/2014-A-32

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Josef Potáč, narozený 18. dubna 1973, bytem Němčice nad Hanou, Vrchoslavice 22, PSČ 798 27, identifikační číslo 69695202, o odvolání dlužníka ze dne 21. srpna 2015 takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 11. srpna 2015 č.j. KSBR 33 INS 27589/2014-A-29 se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 11. srpna 2015 č.j. KSBR 33 INS 27589/2014-A-29 insolvenční soud zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady řízení. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 13. srpna 2015.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání v němž uvedl, že zálohu na náklady insolvenčního řízení uhradil osobně na pokladně soudu dne 11. srpna 2015. Ke svému odvolání dlužník doložil fotokopii záznamu o složení částky 50.000 Kč na pokladnu soudu.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud posoudil odvolání dlužníka a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvlášť-lhůta pro podání odvolání začne běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Brně dne 25. srpna 2015 Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Hermanová v. r. Pavlína Tkaná samosoudkyně