KSBR 33 INS 27429/2014-A-12
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 33 INS 27429/2014-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Bořivoj Buchta, narozený 23. dubna 1981, bytem Těšany 141, PSČ 664 54, identifikační číslo: 723 08 206, adresa pro doručování: Žarošice, Uhřice 185, PSČ 696 34, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by se pozastavila vykonatelnost usnesení soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, č.j. 103 Ex 00381/07-112 ze dne 7. října 2014, kterým vydal dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci, a to nemovitostí a jejich příslušenství zapsaných na LV č. 923, k. ú. Uhřice u Kyjova, č. 773379, obec Uhřice, okres Hodonín, které jsou ve vlastnictví manželky povinného Jany Buchtové, narozené , bytem se z a m í t á.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 5. listopadu 2014, podaným u Krajského soudu v Brně dne 7. listopadu 2014, se dlužník domáhal vydání předběžného opatření, jímž by byla pozastavena vykonatelnost usnesení soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány ve věci provedení elektronické dražby nemovitostí ve vlastnictví manželky dlužníka Jany Buchtové.

Svůj návrh odůvodnil tím, že bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh dlužníka dne 9. října 2014, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Aktuálně však hrozí, že dojde k porušení základních zásad, na kterých insolveční řízení spočívá, neboť je nadále prováděna exekuce sp.zn. 103 Ex 00381/07 elektronickou dražbou nemovité věci ve vlastnictví manželky dlužníka Jany Buchtové, a to za účelem uspokojení pohledávky věřitele GE Money Bank, a.s., proti dlužníku jako povinnému. Navrhovatel má za to, že pokud by předmětná elektronická dražba nemovitostí ve vlastnictví manželky proběhla, došlo by k upřednostnění a nedovolenému zvýhodnění věřitele GE Money Bank, a.s., a soudního exekutora oproti ostatním věřitelům, kteří vůči dlužníku uplatňují své pohledávky. Dále by provedením dražby došlo k poškození osoby dlužníka jako účastníka insolvenčního řízení.

Navrhovatel je přesvědčen, že je namístě aplikace § 109 odst. 6 insolvenčního zákona a rozhodnutím soudu pozastavit vykonatelnost usnesení nebo odložit právní moc rozhodnutí přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením stanoveným v odst. 1 písm. c) § 109 insolvenčního zákona. Proto se obrací na tento soud s návrhem na pozastavení vykonatelnosti usnesení JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov.

Navrhovatel na podporu svých tvrzení předložil usnesení soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány ze dne 7. října 2014 o dražebním jednání, jež se má konat 19. listopadu 2014, když předmětem jsou nemovitosti zapsané na LV č. 923 ve vlastnictví Jany Buchtové.

Podle § 109 odst. 1, písm. c) insolvenčního zákona výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Podle odst. 6 citovaného ustanovení k rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odst. 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvečního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odst. 1 písm. c).

Podle § 205 insolvenčního zákona do majetkové podstaty dlužníka náleží majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvečního řízení, jakož i majetek, který dlužník nebyla v průběhu insolvenčního řízení. Je-li dlužník spoluvlastníkem majetku, náleží do majetkové podstaty podíl dlužníka na tomto majetku. Majetek podle odst. 1 a 2 § 205 náleží do majetkové podstaty i tehdy, je-li ve společném jmění dlužníka a jeho manžela.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, domáhá se dlužník vydání předběžného opatření ve smyslu § 109 odst. 6, jímž by soud pozastavil vykonatelnost či odložil právní moc rozhodnutí exekutora ohledně majetku patřícího manželce dlužníka.

Soud však předběžné opatření v režimu zmíněného ustanovení vydat nemůže, neboť ochrana stanovená tímto paragrafem se týká pouze majetku dlužníka či jiného majetku patřícího do majetkové podstaty, nikoliv majetku třetích osob.

Soud zdůrazňuje, že nemovitosti zapsané na LV č. 923 v k. ú. Uhřice u Kyjova jsou ke dni rozhodování soudu výlučným majetkem manželky dlužníka Jany Buchtové, nespadají do společného jmění manželů Buchtových a tím ani do majetkové podstaty dlužníka. Nelze jej tedy v insolvenčním řízení chránit před atakem věřitelů s vykonatelnými pohledávkami.

Pro nedostatek legitimace tak soudu nezbylo, než návrh dlužníka na předběžné opatření zamítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvečním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Brně dne 11. listopadu 2014 Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Hermanová v. r. Pavlína Tkaná samosoudkyně