KSBR 33 INS 25023/2014-A-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 33 INS 25023/2014-A-6

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: Dany Masopustové, narozené 8. června 1959, bytem Česká Lípa, Českých bratří 1469, PSČ 470 01, o návrhu soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice, se sídlem Teplice, Husitská 692/3, PSČ 415 01, na vydání předběžného opatření

takto:

I. N a ř i z u j e se předběžné opatření, jímž se omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona tak, že se soudnímu exekutorovi Mgr. Martinu Svobodovi, Exekutorský úřad Teplice, se sídlem Teplice, Husitská 692/3, PSČ 415 01, umožňuje provést v exekuční věci sp.zn. 110 Ex 2906/07 již nařízenou exekuci majetku ve vlastnictví dlužníka (nemovitosti zapsané na LV č.1395-podíl 1/2 pozemku p. . 3876/ 1, budova č.p. 1469-bydlení, jež na pozemku č stojí, pozemek p.č. 3877, nemovitosti na LV 1395, vše kat. území Česká Lípa), a to s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

II. Insolvenční soud u k l á d á navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 3703-5720621/0710, variabilní symbol 3349250234, konstantní symbol 1148, nebo v kolcích na připojeném tiskopise soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dne 15.9.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníkem, který se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Podáním ze dne 15. 9. 2014 jmenovaný soudní exekutor navrhl, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření uvedené ve výroku tohoto usnesení. Podle navrhovatele je jediným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníka ze dne 15. 9. 2014 snaha zamezit prodeji majetku v exekučním řízení a zneužití práva zjevně obstrukčním insolvenčním řízením, jehož zájmem není prohlášení úpadku, ale bránění exekuci. Dlužník podal insolvenční návrh již 4x před tímto návrhem, vždy bylo insolvenční řízení z důvodů na straně dlužníka procesně skončeno. Návrhy byly podávány v časové souvislosti s nařízenými dražbami jeho nemovitostí. Dotčeným majetkem povinného dlužníka, jehož prodeji chtěl zabránit, byly nemovitosti zapsané na LV č. 1395, katastrální území Česká Lípa.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle odstavce 2 písm. b) tohoto ustanovení může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ lze výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. V dané věci soud dospěl k závěru, že vydání předběžného opatření je na místě. Dlužník již dříve podal 4 návrhy na zahájení insolvenčního řízení, které buďto vzal zpět, nezaplatil zálohu na náklady řízení, nebo neodstranil vady návrhu. Insolvenční návrh ze dne 15. září 2014 je podán opět v časové souvislosti s dražebním jednáním (mělo se konat 16. září 2014). Soud proto dospěl k závěru, že i tento insolvenční návrh je účelový, není myšlen dlužníkem vážně, a je s cílem zabránit realizované exekuci majetku. Shledal tak naplnění požadavku § 82 insolvenčního zákona a rozhodl, jak výše uvedeno. Zájmy věřitelů dotčeny nejsou, neboť případný výtěžek zpeněžení bude k dispozici v insolvenčním řízení. Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 18. září 2014

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná