KSBR 33 INS 24036/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn. KSBR 33 INS 24036/2014 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše sp. zn.: 2 VSOL 1255/2015-P17-6 KSBR 33 INS 24036/2014 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 Brno telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 20. ledna 2016

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě senátu Vrchního soudu v Olomouci vracíme odvolání ve věci Vaší spisové značky, pod kterou probíhá insolvenční řízení dlužníka Sales Online a.s., v likvidaci, IČO 24832511, bez věcného vyřízení.

Spis (přihláška pohledávky č. 17) byl předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání věřitele PPL CZ s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2015, č. j.-P17-2, kterým byla přihláška pohledávky č. 17 odmítnuta a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení ukončena. Odvolatel ke svému odvolání ze dne 17. 11. 2015 (P17-3) dokládá kopii dodejky, na které je uvedena adresa Krajského soudu v Brně s poznámkou KSBR 33 INS 24036/2014, opatřenou podacím razítkem tohoto soudu ze dne 23. 3. 2015, když tvrdí, že tímto podáním odstranil na výzvu insolvenčního správce vady přihlášky pohledávky. Žádné takové podání však není ve spise založeno a není ani zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

Insolvenční soud proto vyzve odvolatele k předložení originálu dodejky a prošetří, zda a jaká zásilka (podání) byla odvolatelem Krajskému soudu v Brně dne 23. 3. 2015 doručena a zda, kdy a kde je takto doručené podání založeno v insolvenčním spise a zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Originál dodejky a výsledky šetření (včetně případných podání odvolatele) budou založeny do spisu, který budu předložen odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Hejda v.r. Renáta Hrubá pověřený člen senátu