KSBR 33 INS 23800/2014-B-46
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 33 INS 23800/2014-B-46

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníků: a) Rostislav Čermák, narozený 14. listopadu 1949 a b) Hana Čermáková, narozená 25. února 1954, oba bytem Zbýšov u Brna, 9. května 292, PSČ 664 11, oba zastoupeni JUDr. Petronelou Sojkovou, advokátkou, se sídlem Rosice, Brněnská 555, PSČ 665 01, o návrhu dlužníků na vydání předběžného opatření

takto :

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud ve smyslu § 113 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl, že do pravomocného rozhodnutí soudu o návrhu na vynětí majetku-Škoda Octavia, RZ 8B8 2502 z majetkové podstaty dle § 226 insolvečního zákona, mohou dlužníci s předmětným autem nakládat s tím, že budou respektovat § 111, odst. 1 insolvečního zákona a zdrží se nakládání s tímto majetkem, které by vedlo k jeho podstatné změně ve využití, určení anebo o jeho jakékoliv zmenšení, se z a m í t á.

II. Insolvenční soud uk lá dá navrhovatelům, aby společně a nerozdílně ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 3703-5720621/0710, variabilní symbol 3349238004, konstantní symbol 1148, nebo v kolcích na připojeném tiskopise soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

O d ů vo d ně n í:

Dne 9. 10. 2015 byl prohlášen konkurs na majetek dlužníků.

Podáním ze dne 25. 1. 2016 navrhli dlužníci s odkazem na § 113 insolvenčního zákona (dále IZ) předběžné opatření, jímž by soud rozhodl o možnosti dlužníků užívat shora uvedené motorové vozidlo do doby pravomocného rozhodnutí soudu o návrhu na vynětí věci z majetkové podstaty dle § 226 IZ.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle odstavce 2 písm. b) tohoto ustanovení může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 113 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření.

V dané věci soud dospěl k závěru, že návrhu na vydání předběžného opatření není možno vyhovět. Akceptací předmětného návrhu by totiž soud neoprávněně vstupoval do kompetence zajištěného věřitele ŠkoFin s.r.o., který jediný je oprávněn ve smyslu § 230 odst. 2 IZ udílet závazné pokyny insolvenčnímu správci při správě zajištěného majetku (motorového vozidla). Těmito pokyny je přitom správce vázán. Vydáním předběžného opatření rovněž nelze obcházet procesní postupy stanovené § 226 IZ, kdy soud rozhoduje o návrhu na vynětí majetku až na základě předložení návrhu ze strany správce (který nevyhověl žádosti dlužníka, nebo je návrh vadný či opožděný).

Z uvedených důvodů nezbylo, než návrh zamítnout.

Jen nad rámec uvedeného je možno zmínit, že dlužníky citovaná úprava § 113 IZ se na dané předběžné opatření neuplatní, neboť se týká fáze řízení do prohlášení úpadku.

Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 27. ledna 2016

JUDr. Vlasta Hermanová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná